Sarit Perkol's Internet columns, Maariv

Online Privacy @ ילש ימיטניאה רדחה

לוקרפ תירש

תורשפא .תצק םושנל רשפא ףוספוס ,םיירהצ ירחא שולש .רקובה לכ םירומח ומכ םתדבע
הרירב ןיא .הבורמ הכאלמהו רצק ןמזה ,תמייק אל ץוחב לוכאלו דרשמה תא בוזעל לש
םתא .ןיינבב בבותסמש םי'ציווודנסה רכוממ םתינקש לובנה 'ץיוודנסב סוגנל אלא
,רטילוס םיקחשמ םתא ,סיבל סיב ןיבו ,תבשל ולכות דוע הפיא יכ ,בשחמה דיל םיבשוי
.חומה תא תצק עיגרהל ידכ קר .סירטט וא ,גנו'ג-המ וא
קר יתודידי ,סובה לש ולוק עמשנ "?אה ,הדובעה ןמזב םיקחשמ" .םכשה לע החיפט
,דימו ףכתו שארה תא תצק םיקנמ קר םתאשו ךרפב םתדבע םויה לכש וריבסת וכל .הצחמל
.ףסכ דוע וליבשב חיוורהל םירזוח םתא ,ןכסמה 'ץיוודנסה לע ורבגתתש עגרב
הרוצב ברע תחורא םילכוא ,םידליה םע תצק םיקחשמ םתא .הדובעהמ םתרזח ,ברעב עבש
טא'צב םיחצופו טנרטניאל םירבחתמ םתא ,םילכ םיצחור לעב/השאהש ןמזבו ,תרדוסמ
.תשרב וא ויקיסייאב ימיטניא
טטרלפל םיליחתמ ינשה דצבשכ קוידב ,ןכ ?םילכ ץוחרל םירמוג רהמ ךכ לכ .ספוא
זגור טבמב תנייעמו בגה ירוחאמ תבצינ דעל דבכלו בוהאל םתעבשנש שפנה ,ץרמה אולמב
.גצה לעש תבותכתב
ףסוא אל ,אל .ףסואב לפטל בוט ןמז קוידב הזו ,היזיוולט םיאור םידליה .רקובב תבש
ןויד תוצובקמו םילחלחכ םירתאמ םיטקלמ םתאש תובבושה תונומתה ףסוא אלא ,םילובה
ןויערב םיעשעתשמ ,םירבחל םיחלוש ,וסאמנש תונומת םיקרוז ,םינייממ ,םירדסמ .תשרב
.הדובעה ןחלוש לע טפאט רותב תינרותה עלדיימה תא ביכשהל
זאמ ,תמאב .הוודחב טוטאזה חווצמ "!בשחמב הדודל שי םילודג םיציצ הזיא ,אבא ,וי"
.הלאכ בלח תוטולב גוז תוארל ול ןמדזה אל הקיניהמ למגנש
רבחה ,"דאטס-טוה" תא תשפחמו גניטימטנל תרבחתמ תא .םינשי םירוהה ,הלילב רחואמ
,גדה ןיתשמ הפיאמ קוידב ואדיווב ךל הארה אוה הלילב לומתא .ךלש שדחה ילאוטריווה
ומכ ךנעמל דוקרי הלילהש חיטבה אוה .תשקיבש תיווז לכמ ולש המלצמה תא ןווכמ
.ידכ ךות You Sexy Thing רש ,החטבהה תא אלמל ליחתה וליפא אוהו ,ליידנפי'צ
,ףסוי" .תקנשנ אמא "...יטמטתמב תורגב רחמ ,ןושיל רבכ יכל ?הרע דוע תא ,ילעי"
"...ןאכ האור ךלש תבה המ הארת אוב
תויטרפה ןהב םיכרדל ,תוינוימד ירמגל אל לבא תויודב ,תונטק תואמגוד המכ קר הלא
."ילש ימיטניאה רדחה" אל הז ,"ילש בשחמהו ינא קר" אל רבכ הז .תמגפנ ונלש
תוריק ינש דחא לכל שי רתויה לכלשכ ,םידרשמב םיחותפה םיללחה תטיש הנשי ,הדובעב
תוריק םע דרשמ ונלביקו ונשרד הדובעה הזוחב םא םגו .תיכוכזמ ךוכ וא ,תלד ילב
.ונלש תשרה בשחמב םיצבקל תשגל רשפא ,רוגסל רשפאש תלדו םימוטא
ונימזת םא וסעכי אל םג ילוא .הדובעה יאנתמ קלחל טעמכ ךפה רבכ הז .רטילוסה אלימ
רשפא דוע "טרקיס סירוטקיו" לש ןווקמה גולטקב ןויע לע םגו ,תנווקמ תונחב רפס
קיסעמה םע ינורטקלא ראודב םילהנמ םתאש תבותכתה םע המ לבא .הקיתשב רובעל
-ה יצבק םע המו ?תשרהמ םתדרוהש תויקוח יתלבה תונכותה םע המו ?אבה ילאיצנטופה
?םיסוריו תרידח לש הנכסה םע המו ?םכלש םיננוכה תא םימתוסש MP3
םתוא ףתשל םיניינועמ ונייה חרכהב אלש ,תותבסו םירוה ,םידלי ,גוז ינב שי ,תיבב
ונל תומרוג ויה הלאה תויוליעפהמ קלח ,תמאה ןעמל .ונלש תובשחוממה תויוליעפה לכב
.תונברה תוגרדמ לא ונתוא איבהל תולולע וליפא ןקלחו ,תוקומע קימסהל
שמתשהל .הז םע קיספהל אוה רתויב רורבה ןורתפה ,ןבומכ .רורב ןויערה ,רוציקב
םג .תיעוצקמ תורפס אורקל 'ץיוודנסה ןמזבו ,הדובע יכרצל קרו ךא הדובעה לש בשחמב
יפונס לש טפאט םישלו םירז םע רבדל אל ,םייכוניח םירתאל השילגה תא ליבגהל ,תיבב
לוענל םגו ,ירמגל קיר היהי תיבהש תוכחל - קפאתהל םילוכי אל שממ םא .פוטקסדה לע
.תלדה תא
.תובקע תוריאשמ בשחמב םישוע ונחנאש תולועפה .בוט קיפסמ אל הז וליפאש ,והז זא
תוחיש לש םיקיתעת ,םהב ונשלגש XXX ירתא ,ונבתכש םיבתכמ ,ןהב וניפצש תונומת
,היעב אל שממו ,בשחמב םיראשנ בורל הלאה םירבדה לכ - ויקיסייאבו םיטא'צב ונלש
.םהילא עיגהל ,לודג החמומ וניאש ימל וליפא
םינורחאה םיצבקה תומש תא הארת "םיכמסמ" הרושב הריחבו "לחתה" רותפכ לע הציחל
םירתאה לש הירוטסיהה תא הארי H סולפ "לורטנוק" ,טנרטניאה ןפדפד ךותב .ונחתפש
תא ,ןטקה ץחה לע הציחלב ,תוארהל הלוכי המימתה תובותכה תרוש םג .ונרקיב םהב
םירבד תולגל לוכי (סטירובייפ ,סקרמקוב) ונלש תוינמיסה ץבוק םג .ונתשילג תובקע
ךותל סנכיהל רשפאש ךכ לע רבדל אלש .ונלש השילגה ילגרה לע דואמ םיניינעמ
וא ,"תוי'גני'ג" ,"תונומת" ומכ ,תוניינעמ תויקית לש תומש שפחלו "ילש בשחמה"
,תויתייעבה תויקיתל םייביטקרטא תוחפ תומש ונדמצה םא םג ."ודאס" ןלציל אנמחר
,ונלש תונומתה יצבק רחא ,("שפח"ו "לחתה") דקוממ שופיח ךורעל ןתינ ןיידע
gif. וא jpg תמויסב ללכ ךרדב םיהוזמה
?םישוע המ זא ,הל'אמא
:עוציבל םיטושפהו םירורבה םירבדה ,לכ םדוק .תושעל המ שי
.לסה תא ןקורלו לסל םירתוימ םירבד קורזל *
תרושב ינמיה רבכעה רותפכ לש הציחלב תאז םישוע) םיכמסמ > לחתה טירפת תא תוקנל *
רותפכה לע הציחלו "הלחתה טירפת ימושיי"ב הריחב ,םינייפאמ טירפת תחיתפ ,תומישמה
.("הקנ"
.ןפדפדה לש (cache) ןומטמה ןורכז תא תוקנל *
.ויקיסייאבו ינורטקלאה ראודב "המסיס רוכז" לש החונה תורשפאב רוחבל אל *
םיתייעב םירבד לש םיקתוע רומשל אל ,ראודה תביתב inbox תייקית תא ןקורל *
.ראודה תנכות לש trash תייקית תא ןקורל דיפקהלו sent תייקיתב
,םינפדפדה לש תימשרה ראודה תנכותב שמתשהל אל ,תוניחבה לכמ ,ללכב ףידע ,םצעב *
וא ,"ליימטוה" וא "והאי" גוסמ) תשר ראוד תבית ךרד םיישיא םיבתכמ חולשל אלא
.(ראודה תועדוה תא ןיפצמש www.hushmail.com "ליימשאה" וליפא
יא לש תורשפאב רוחבל ,IRC-ב .הירוטסיה תרימש יא לש תורשפאב רוחבל ,ויקיסייאב *
םישדחה םיסוריווהמ םיבר - הדובעהמ IRC-ל רבחתהל אל ףידע שממו) םיגול תרימש
.(וכרד םיעיגמ
תחא היקית ךותב םתוא רדסל רשפא .הדובעה ןחלוש לע םיינוגסס םינוקייא רזפל אל *
םירבדה לכ לש םינוקייאה תא הכותל םיררוגו השדח היקית םיחתופ) תידילוסו הבוהצ
.(הדובעל םירושק םניאש
לע אוה םכלש תיבה ןכ םא אלא ,דרשמה יבגל ומכ תיבה יבגל םינוכנ הלאה םירבדה בור
.וב דיחיה בשותה םתאש דדוב יא
-הרטקא תויוליעפב םיקוסע רתוי טושפ וא ,םידיאונרפ רתוי ,םינעיקשמ רתוי םתא םא
תרגסמל ץוחמו הדובעה תרגסמל ץוחמש תוליעפב :וא) תוילאטירמ-הרטסקאו תויראלוקירק
.םכתויטרפ לע רומשל םכל ורזעיש תונכותו םירתא טנרטניאב שי ,(ןיאושינה
תורזועש תונכותה תוברתמ ךכ ,טנרטניאה לע חוקיפל תדסוממה תוליעפה תרבגתמש לככ
לש העקשהב טנרטניאל לוגיר זכרמ המיקמ ,לשמל ,הינטירב .חוקיפהמ קמחתהל שמתשמל
יקסעו יטרפ ל"אוד לכ 2000, תנש ףוס דעש ךכל איבהל תנווכתמו רלוד ןוילימ 39
רומח חוקיפ שי היסורב קרש ,םירמוא םיחמומ) ןודנולב MI5 ןויבה הטמב ארקיהל לכוי
ןיינעב תובקוע ,תויטסירורט וא תוילילפ תויוליעפמ תוגאדומש ,תורחא תולשממ .(הזכ
"ן'זיווטנ" טנרטניאה תיקפס לש הרוערע לבקתה אקווד ץראב .יטירבה לדומה רחא
.היונמ לש תויטרפה תרימשלרתס תנזאה = ל"אוד תסיפת
יכ ,א"תב יזוחמה טפשמה תיבל רבעש עובשב העידוה ,לברא הנדע ,הנידמה תטילקרפ
לש ךרדב דיתעב ועצובי טנרטניאב ינורטקלא ראוד לש הטילקו הרימש ,הסיפת
.רתס תנזאה קוחב העובקה ,תינדפקה הרודצורפה
הרערעש ,ן'זיווטנ לש התדמע תא הנידמה תטילקרפ הלביק ,היבר םייח ד"וע בתוכ ,ךכב
,הייונמ לש ינורטקלא ראוד תיאבצה הרטשמל רוסמל הל הרוהש וצ לע טפשמה תיבל
.תויטרפב עגופה ןפואבו תוכמסב אלש אצוה הז וצש הנעטב
יפ לע הנותנה וזל ההז הנגה ינורטקלא ראודב שומישל הנקמ הנידמה תטילקרפ תדמע
.ןופלט תחישל קוח

רבוטקואב המסרפתהש תבשחוממה תויטרפה ןדבוא לע הבתכב ,"סמייט סל'גנא סול" ןותעה
ללגב הליחתה םידבועה לש םיבשחמב שומישה ירחא תורבחה בקעמ לש העפותהש בתכ 1999,
תורימחמו חוקיפה תא תוקדהמ ןודנולמו סל'גנא סולמ תורבח"2000 . גאב ינפמ ששחה
,םיננולתמ םידבועה" .בתכנ ,"דרשמב םיישיאה םיבשחמב שומישה רבדב םיקוחה תא
דצמ ןגוה יתלב ,התיבה הדובעה תא תחקל תובורק םיתעל םישרדנ םה הב הפוקתבש
."הדובעב םהלש יטרפה ןמזה ירחא חקפל תורבחה
רבד לכ רחא בקעמ להנל תורבחל םירשפאמ םיכמחותמו םישדח םילכ" ,ןותעה ירבדל
םהש ראודל דעו םישמתשמ םה הב הנכותהמ לחה ,םיישיאה םיבשחמב םידבועה םישועש
."תדלקמה לע תושקה לש תויפיצפס תוזורחמ וליפאו םירקבמ םה םהב םירתאה ,םיחלוש
"ן'צרופ" לש תורבחה 1000 ךותמ זוחא 17 ךרעב יכ ,סמייט סל'גנא סולב בתכנ דוע
לש תיזחת יפל .ןהלש םיבשחמב חוקיפ תונכות וניקתה רבכ תוילארדפ תויונכוס ששו
ושמתשי תולודגה תורבחהמ זוחא 80-ש תופצל ןתינ 2001 תנש דע ,IDC םירקחמה תרבח
םיליבומה םירצומה דחא תלעב ,תילארשיה "ןורלא" תרבחל תובוט תושדח) תאזכ הנכותב
.(םוחתב
םוחתב רתויב םיבושחה םירתאה דחא .םירירש תושעל םיליחתמ תויטרפה ירחוש ,ליבקמב
תועידי תומסרפתמ הז רתאב .תינורטקלא תויטרפל עדימה זכרמ , www.epic.org אוה הזה
רתאב םג .תוננוגתה ילכ לש תניוצמ המישר דצל ,תויטרפל הרידחה םוחתב תויתושדח
תויטרפ לע הרימשל תונכות לע תוצלמה לש עפש אוצמל רשפא SlaughterHouse
.(בורק לבא דרפנ אשונ) תוימינונאו
תא ונל דדוקת Tropsoft לש "סקיפ טביירפ" הנכותה ,תונומת קר איה ונלש היעבה םא
לכונ ,המסיסב םידיוצמה ,ונחנא קרש ךכ ,ק'צ-קי'צב הל ונרדגהש תונומתה יצבק
.הבבושה היקיתל סנכיהל
ןיעמ םילעהל םיצור ונייהש ,םיצבק יגוס ינימ לכ םע תומלש תויקית ונל שי םא
ללגב .PGP תנכותב שמתשהל לכונ ,תישרומ יתלב השיג םהל רשפאל אל וא ,םירז
,תויפוריא תואסריג שיו ,םינקירמאל תדעוימש תאזה הנכותה לש הסריג שי ,דודיקה
:תבותכה .םייגולואידיא םימעטמ הנכותה תצפהו םוגרת לש דחוימ טקיורפמ קלח
www.pgpi.org

,תיטרקסיד הרוצב וניתופדעה לע רומשל ונל רוזעת "סקרמקוב טביירפ" םשב הנכות
ינימ לכ הקנמ איהש הדבועה דבלמ ,WebRoot תרבח לש "רשוו ואדניוו" הנכותה וליאו
.ונתשילג תובקע תא תוידוסיב הקנמ םג ,קסידב םוקמ תכסוחו תויראש
המילעמ םתס אל ,E-Soft תרבח לש ,"רטיינימילא סנדיווא" ,תיטסרד רתוי הנכות
.םתוא רזחשל ירשפא יתלב טעמכש ךכל תמרוגו םהלש אמא-אמא-םאה תקחומ אלא ,םיצבק
טפנב בשחמה תא ססרלמ ץוח"ש ,זואהרטולס רתאב בתכנ תאזה תיפיצפסה הנכותה לע
םיירסומה םיטביהה תא דצב םישנו - תויאר םילעהל "הדיחיה ךרדה וז ,ותוא תיצהלו
םידבוע וא ,םיפאונ גוז ינב םתס אל שומיש םישוע תאזה הנכותב רשאכ ,ךכב םיכורכה
.םיילילפ םימרוג אלא ,דורי הדובע רסומ םע
טא'צ ,רטילוס קחשמ ומכ םיניינעל יטנגלאו טושפ ןורתפ שי ,תויטסרדהמ להבנש ימלו
,טפוספורט לש איה ףא ,"פוטקסד טביירפ" םשב הנכות םידירומ .תוכיבמ תונומת וא
וא ירוחאמ דמועש יממ תועתפה דוע אל .יתימאה הדובעה ןחלושל האווסה םצעב םילבקמו
.ןועשה דיל ,תומישמה תרושב בשוי ,קורי וא םודא ,ריעז רודכ תומדב ןוקייא .ידדצמ
ןחלוש עיפומו ,תמלענ הלמפ - ספוהו וילע םיצחול ,הדושח הנוכתב םיניחבמש עגרב
סובל םישיגמ םתא וב דרוו ךמסמ וא ,הרבחה לש תיבה רתא וא ,יפונס םע ,םימת הדובע
.לועיי תועצה
perkol.itgo.com/privacy.htm בשחמב תויטרפה תרימש אשונב םירושיקו הבתכ
To the article on Cyber Cheating "הדיגב לש םיאנת" הבתכה תאירקל

כתובת ישירה לדף זה www.perkol.itgo.com/privacy1.htm

55