Sarit Perkol internet pages

17.8.2003 תונברה תוגרדמ לא םישלוג

Cyber Cheating @ הדיגב לש םיאנת

לוקרפ תירש

26.11.2000"שפחמ לבא יושנ" .םישפחמ-לבא-םיאושנ םירבג םירשע תוחפלב טנרטניאב תלקתנ ינא םוי לכ
לש "ישיא בצמ" תיירוגיטקב הריחבה תויורשפאמ תחא וז .םהלש אלא ,ילש הרדגה אל תאז
.ילטיגיד תויורכה תורישכ םג תדקפתמה ,וגידוא תחלצומה תילארשיה םירסמה תנכות
לש ןונימהמ םיצורמ םניא םקלח .םישוגיר םיצורו םיממעושמ הלאה םיאושנה םירבגהמ קלח
.תויקוחה םהיתושנ םע ןהילע רבדל םיענ אלש תויזטנפ תוסנל םיצור םקלח .תיבב סקסה
.תוילאוטקלטניא תוחישב םיניינועמ םתצקמ .םישדח םישוביכל םירוכמ טושפ םקלח
אל ,תוחונז תושיגרמ ,םישוגיר תושפחמ ,תוממעושמ תויער - םהלש תוישנה תוליבקמהו
.תניינעמ החישל רנטרפ תוצור ,תויזטנפה לע לעבל רפסל תושייבתמ ,ןונימהמ תוצורמ
ךירצ אלש םייביטקארטניא םיטנמלא ול ופסונ זאמ ,תוחפל םינש שש-שמח רבכ ,טנרטניאה
םייונפש דועב .יקנע תויורכה ןודעומכ םג דקפתמ ,םהב שמתשהל ידכ םיבשחמב ראות
.יתייעב רתוי הז םיאושנ םישנאל ,יתימאה םלועב דיצל תאצל םג םילוכי תויונפו
לפנ הז םא ןיב ,שארמ התוא ושפיח םא ןיב ,הלודגה תונמדזהה אוה טנרטניאה ,םליבשב
."םירפס" םורופב םימימת תועד יפוליח ידכ ךות העתפהב םהילע
,תקקוש תוליעפ םג תלהנתמ ,דרשמהמו תיבהמ ,בשחמה לש םיימיטיגלה םישומישה תוסחב
.תקהבומ תוחפ ,היצנטופב-םיעגפנה גוזה ינב לש םתניחבמ תוחפל ,הלש תוימיטיגלהש
םישגופ - תשרה לש רתויב תורכממהו תויבויחה ,תופיה תונוכתה תחא וזו - טנרטניאב
םיאצמנשכ .הלילה ךות לא םימעפל ,תוכורא תועש םימעפל ,םתיא םירבדמ .םירחא םישנא
תובושת "שארב םידילקמ" רבכ ,(םיסחי תוכרעמ תורצונ טלחהבו) תאזכ םיסחי תכרעמ ךותב
,האבה תורבחתהל חור רצוקב םיכחמ ,םיבר םירקמבו ,בשחמ דיל םיאצמנ אלשכ םג תובשחמו
.ט'צב םואתפ עיפומש בוהאהו רכומה יוניכל ,אבה ליימיאלודילוה םג ,ונתחתה ,ובהאתה ,ךכ ורצונ תוגוז הברה .יפוי הז ,םייונפ םישנאב רבודמשכ
?םיאושנ םישנאב רבודמשכו .םידלי
ךרד תובותכתו םיט'צו תוחיש םילהנמש ,םישנו םירבג ,םיאושנה םישנאה בור :רמול ךירצ
םג לודגה םקלח .ןופלטב ורבדי אל וליפאו ,יתימאה םלועב ושגפיי אל םלועל ,תשרה
חתפמ םקלח לבא .תנתוחה לעו 'גדירב לע ,בלכה לע ,םידליה לע רברבל חצנל וכישמי
םירשקה םא ןיב .תוקומע תויובהאתה םגו ,םיקזח םיימיטניא םירשק טנרטניאה תובידאב
לש םירואית - "רבייס" וא ,"סקס רבייס" ארקנש המ) דבלב הבותכה הלימב םיעצבתמ הלאה
םיסחיה - םייתימאה םייחב םישגפמל רבד לש ופוסב םיליבומ םה םא ןיבו (םיינימ םיטקא
.עגפיהל םילולע םייקוחה
שי ."קחשמ" הזל אורקל רשפא ,"ףואינ" הזל אורקל רשפא ,"הדיגב" הזל אורקל רשפא
םיילאוטריווה םינמורל םיסחייתמש םירבגו םישנ שי .םהל הנשמ אל הזש ,םיחותפ תוגוז
,ןבאתמ .יטורא ןיזגמב ףודפד וא ,לוחכ טרסב הייפצ לא ומכ םייקוחה גוזה ינב לש
םיאצומש ,הלאכ וליפא שי .וללגב תונברל תכלל ךירצש והשמ אל .תוננוא ,תויזטנפ רורחש
תא םיררועמ ,םתוא םילבתמ ,םהלש םיאושינה ייחל םימרות הלאכ םיילאוטריו םיסחיש
.תוירורפאל עבצ םיסינכמ ,קשחה
לע" תואב - הדובעב בשחמהמ םיעצבתמ אלש םיט'צ םתוא - הלאה ךסמה תועשמ תובר לבא
לכב האריש ימ םג שי דימתו .יקוחה גוזה ןבל שדקומ תויהל היה לוכיש ןמז "ןובשח
.ףואינ ,ןומאב הליעמ ,הדיגב - יקוחה גוזה ןב םניאש השא/רבג םע תיאשח תוימיטניא
גורהל טילחיו הדיגבב גוזה ןבב דושחיש והשימ םג היהי ,דחוימב רומח הרקמב ,םימעפלו
םישאהו ,םהידלי ינש תאו האל ותשא תא םייתנשכ ינפל ףרשש ,ןהכ ןונמא השע ךכ .ותוא
.טנרטניאב הלהינש תבותכתה תא

הדיגבה לכ תא ,טרסב ומכ ,תוארל

תודיגב"ב הקסעש ,דנלפוק יביל תאמ תבחרנ הבתכ ץיקב םסרפ "טסופ ןוטגנישוו"
:הנממ בחרנ קלח ןלהל .תוינסרהה ןהיתואצותבו ןהירחא בקעמ תונכותב ,"תוילאוטריו
.הז תא הנק אל אוה לבא .תועובש ךשמב הרמא איה ,"יל ןימאת ,ער רבד םוש השוע אל ינא"
.םיט'צה תא םג הצר אוה .הלש ןופלטה תוחישל ןיזאה ,הלש ינורטקלאה ראודה תא ארק אוה
לש דעצ לכ יאשחב דעתל ידכ ,יתחפשמה בשחמב ןיקתהש הנכות רלוד 50-ב הנק אוה זא
,רקוב תונפל שמחב .הריעז המלצמ םע םיילמשחה םילגעמה יככותב ברואש סננ ומכ ,ותשא
אצומו השדחה הנכותה תא ליעפמ אוה .בשחמה לא בנגתמ אוה ,הנוילעה המוקב הנשי איהשכ
טוטרילפ לכ .טנרטניאל תרבוחמ התיה איהש ןמזב ומלוצש ,ןבל-רוחש ךסמ ימוליצ תרדס
םתס אל הזו ,הקסרבנב רחא םוקמב והשימ םע תובתכתהה .תדעותמ ביתכ תאיגש לכ ,הלש
.תוכבל ליחתמ גנאי גרגו .םיעדוי םתא ,רתוי םייפרג םירבד םג אלא ,טרילפ
.םשו הפ םיזמר קרוז ,הירחא בקוע אוה שדוח ךשמב .אל ןיידע .התיא תמעתמ וניא אוה לבא
םיאושינה - הנשמ אל רבכ הז ,תטלוק איהשכו .הברה ךכ לכ עדוי אוה ךיא הניבמ אל איה
.םירומג
םירשפאמו םידיימו םיילמרופ יתלב םה יכ םא ,תובותכ םילימ ומכ אל םה םיט'צה ירדח
לוקה תויצרביו וא המישנה ומכ ףולח ינב םניא םיט'צה ,אל .תויביסלופמיא תוזרכה
.ריוואב תוגגופתמו וננורגמ תועקובש
אל הנכותב רבודמ ....טנרטניאב הבותכה הלימה לש תויחצנה ינפמ ריהזהל אב הזה רופיסה
ילב ,ךלש בשחמה לע תויהל הלולע איה .םייתניב קפסב תלטומ הניא הלש תויקוחהש ,הרקי
םיבהוא :םלועב ןוחטיב ירסח יכה םישנאה ידיב רישכמ שמשל הלוכי איהו .תאז עדתש
.םיאנק
רדסהל םיברקתמ םה וישכעו ,גנאי הטירל םיאושינ תונש 22 ירחא תאז הליג גנאי גרג
ןב אוה םג ,גרג .הקסרבנ ,סירטאיבב הלשמ הריד האצמ ,46 תב ,הטיר .ביאכמ םישוריג
תבקועש הנכותה לע םישנאל רפסמו ,הקסרבנ ,דנלייא דנרגב םהלש םינבה ינשב לפטמ ,46
,"והשמ תושעל בייח התא ,תמאה לא עיגהל לוכי אל התא םא" .טנרטניאב גוז ינב ירחא
.רמוא אוה
שופיח ךרד הילא עיגה גנאי .הדירולפמ הרבח ידי לע תרצוימ ,"רוטקפס" ,תאזה הנכותה
Investigator :רבדה ותוא תא תושועש תורחא תונכות הברה אוצמל היה לוכי אוה .תשרב
Activity Monitor וא ,Cyber Snoop וא ,Desktop Surveillance וא ,WinWhatWhere
תורציימ תוברו ,תיבב בשחמה ירחא בקעמל תונכות תומסרפמ תורבח תורשע .007 Stealth
ודעיי ,"רוטקפס" תינרצי ,SpectorSoft ומכ תורבח .ידרשמ שומישל תאזכ הנכות םג
םהידלי לש תוליעפה ינפמ םידרטומה םירוה שומישל ןהלש תויתיבה תואסריגה תא רוקמב
בתכמ הרבחה ידרשמב לבקתה ,1999 תליחתב ,הנכותה הקשוהש רחאל םישדוח השיש לבא .תשרב
.סקס-רבייסב קסוע הלש סוראה יכ הנכותה תועצמאב התליגש ,הרוחבמ הדות
,הלש לודגה ןורתיה .תשרה ידגבנ לא תוריהמב הכרד תא התשע רוטקפסש ,עיתפמ אל הז ילוא
ןכות תא תמלצמ איה תוינש המכ ידימו ,הריהמ המלצמ ומכ תלעופ הנכותה .לכה תוארל אוה
עטרקמ טרס ומכ וא ,תויפוקיש עפומ ומכ תונומתה תא גיצהל רשפא ךכ רחא .בשחמה גצ
.םירשעה תונשמ
.דימ ןתוא קחומ דילקמה םא םג ,חוור שקמ לכ ,הרבה לכ ,תוקלקה דעתל םג הלוכי רוטקפס
בתכמ ירחאו .ךיא תעדוי תאזה הנכותה ?השאה/לעבה לש ליימיאל המסיסה המ תעדל םיצור
םירנאב םסרפל הליחתה הריעצה טפוסרוטקפס תרבח .עיגהל וכישמה תויודע ,ןושארה הדותה
םסרפל קיספה Prudence םידלי לע החגשהה תנכות רצוי .תוסינכה תא רופסלו תומוסרפ לש
.גוזה ינב ירחא בוקעל ידכ הב םישמתשמ םישנאש הליגש ינפמ ,וירבדל ,ולש הנכותה תא
םג .רחא וא הז גוסל תוצלמה םיאלמ תועדומה תוחול ,ףואינב םינוידל םישדקומה םירתאב
.דשח לש םירקמב הנכותב םישמתשמ םייטרפ םירקוח
תבתכל התנע ,הייחל סנכנ טנרטניאהש ךכ לע תרעטצמ אל איה םא הלאשנש ,גנאי הטיר וליאו
."תרעטצמ ינא ,ןכ" :טסופ ןוטגנישווה
םירוכמ" םיבשחנש םישנאהמ זוחא 31 ,טסופ ןוטגנישווב ומסרפתהש םינותנה יפל
סקסל םיילאוטריו םיטרילפמ םימדקתמ ,טנרטניאה ישמתשמ ראשמ זוחא 13-ו ,"טנרטניאל
דיוייד ידיב הרבעש הנשב ךרענש ,שיא 18,000 לש רקס לע םיססובמ הלא םינותנ .יתימא
.טקיטנוק ,דרופטרה טסווב טנרטניא ידומילל זכרמה שאר ,דליפנירג
הזל תתלו םלעתהל ףידעו ,קיזמ יתלבו ינמז הזה טרילפה םא המו ?טטחל ללכב יאדכ םאה
הלבמ היה הלעב יכ הרפיסש ,וינוטנא ןסמ השא לע םג בתוכ טסופ ןוטגנישוו ?ףולחל
.םיגד לע רבדל רבכ רשפא םויב תועש המכ המצע תא הלאש איהו ,םיגד לע ט'צ רדחב תועש
.סקס תוחיש ולהנתה םיגדה ט'צ לש םייטרפה םירדחבש ,התליגו בקעמ תנכות התנק איה זא
הזיא םש היה וליאכ" ,ורוסל רזח אוה לבא - הנש 15 םיאושנ םה - הלעב תא הריהזה איה
לודג שיטפ החקל איה ,ולש טרילפ דוע הספתש ירחא ,דחא םוי ."ותוא ךשומש יקנע טנגמ
תא ,בשחמה ןחלוש תא ,תדלקמה תא חסכל הכישמה איה ךכ רחא .בשחמה תא החסיכ טושפו -
.עוזעזב הב ההב קר לעבה .תינועבצה תספדמה
,םיניינעמ םינויד הברהל איבמ Cyber Cheating םילימה דמצ ירחא שופיח עונמב שופיח
ץעוי) The New ERA ארקנש רתאב ,לשמל .הזה אשונה ביבס ,ומצע טנרטניאב םימייקתמש
אשונב פוט 'גרו'ג םשב דחא לש רמאמ לע יהשימ לש הבוגת האצמנ ,(םיינורטקלא םיסחיל
ינימ לכ ןתנו ,הדיגב וניא טנרטניאב ןמורש ,רוציקב ,בתכ פוט ."תילאוטריו תוירסומ"
ןמורה וליאכ ,ותנעט לע .תרחא הרבס "Cerissa" יוניכה תלעב תבתוכה לבא .תוביס
רופישהש הארנ" :הבישה איה ,םיאושינה תרגסמב ולש סקסה ייח תא רפיש קר ילאוטריווה
קר הז ללכ ךרדב לבא .'תרבגומ תונמרח' תארקנ איה .החיכש העפות אוה הזה ינושארה
םישקתמ םייתימא ןימ יסחי .'תורחת' ללכל רדרדימ הזה 'רופיש'הש דע ןמז לש ןיינע
,ץולפ חירהל ,םידגבב ךבתסהל ידכ רוצעל ךירצ אל םעפ ףא וב ,ןווקמה ןימה םע תורחתהל
,תישאר :םייתש ןה 'תומלש' לש הזה גוסל תכשמתמ הפישח לש תואצותה .ןוק'צח תוארל וא
תונורסחה םעש ,יתימאה גוזה ןב יפלכ רבוגו ךלוה תונלבס רסוח תווחל תופצל לוכי התא
ליבות ןיילנוא 'םלשומ'ה רנטרפה םע היצארטניאה ,תינש .תויחל ךירצ התא ולש םייתימאה
רסוח ,הלאה תואצותה יתש ךיא ןיימדל דואמ יל השק .הזה רנטרפה םע תישגר תורשקתהל
רחא והשמ תושעל תולוכי ,רחא והשימל תישגר תורשקתהו יקוחה גוזה ןב יפלכ תונלבס
."ךלש םיאושינה לש טביה לכב עוגפל דבלמ
:הביגמ איה "?סקס הזל אורקל רשפא םאה ...וזב הז ונעגנ אל םעפ ףא" ,פוט לש טפשמה לע
ךירצ םאה .ןיינעה אל הז לבא .ןוטנילק םע דחי הזה רוחבה תא םישל ךירצ !ךייחב"
רתוי איה יתעדלש הדיגב לש הרדגה עיצנ ואוב ?הדיגב הווהי הזש ידכ שממ לש הרידח
לכ - (םצע םש) הדיגב .םהימודו ליב ,'גרו'ג לע הביבח הכש ,הרצה תונשרפהמ הפקת
שוחל םהל תמרוג התיהש ,יקוחה גוזה ןב וניאש םדא םע ,יאשחב תישענש ,תינימ תוגהנתה
.העבטמ תינימ תאזה תוגהנתההש ,והשלכ קפס שיש תבשוח אל ינא .התלגתנ וליא םידגבנ
,איה תלאשנה הלאשה ,ןכל .ברועמ ףסונ םדא ןאכ שי ;היפרגונרופ וא ,תוננוא אל הזו
תא וא התא זא - 'ןכ' איה הנכה הבושתה םאו ?הז תא הלגי םא דגבנ שיגרי גוזה ןב םאה
אל התא םאו ?גוזה ןב תא ולאשת אלש המל זא ,הבושתה המ םיחוטב אל םתא םאו .םידגוב
"?אל ,הבושת וז םג זא ,לואשל םיצור

םינימה ןיב םילדבה

םג ,םייתימאה םייחב ומכ .םינימה ןיב םילדבהה םירמשנ ,רבתסמ ,סקס-רבייסב םג
ארקנש והשימ ."םיליחתמ"ש הלא ללכ ךרדב םה םינבה ,םיט'צבו קרימב ,וגידואב
םיטביהה אשונב ידמל תוניינעמ תונחבא ולש רתאב םסרפמ ,םיט'צב קיתו ,"דניקרדנוו"
:םש בתוכ אוה .סקס-רבייס לש םייגולוכיספהו םייתאה
לש תושיגה ןיב םילדבהה תא םג ףקשמ אוה ,םייתימאה םייחה תא ףקשמ רבייסהו ליאוה"
םינתונ םירבגה' - הנוכנ לבא ,הנשי דואמ תמא תאז .תוימיטניא יפלכ םינושה םירדגימה
ינא ,רבייסב תובורק םיתעל .'הבהא לבקל ידכ סקס תונתונ םישנה ,סקס לבקל ליבשב הבהא
,םילוכי םירבגה .םישנו םירבג לש תונושה טבמה תודוקנ ללגב תונבה יא תומרגנש אצומ
הטושפ הנחבא .אל - םישנה בור .ןמדזמ סקסב קוסעל ,תאז םישוע םג תובורק םיתעלו
דצב ...םיט'צה ירדחב םיצופנ דואמ םיאושנ םירבגש איה ,ילש רצה םוקיל תלבגומ ,ידיצמ
יד הז לבא ,דבוע הז קוידב ךיא עדוי אל ינא .תושורג רקיעב ,תויונפ םישנ שי ישנה
תא ,ףילחהל וא ,רבגתל ידכ הז םא ןיב ,תובייוחמ ילב סקס-רבייס םישפחמ םירבגש רורב
."םייתימאה םייחב םהלש ןימה תקופת
,(אלפומ אל ירמגל הארמ לעב ,ויתונש בטימב רבג אוה ,ולש הנומתה יפלש) "אלפה דלי"
ךתוא דמלל לוכי הז" .םייתימאה ןימה ייח תא רפשל לוכי ןכא סקס-רבייסש ,דוע בתוכ
יוטיב לש םישדח תונונגס ,תוסלעתה לש תושדח תוטיש תולגל ךל רוזעל ,םישדח םירבד
הב הרבחב םייח ונחנאו ליאוה .'הז תא םישוע םירחא' ךיאו ,תושדח תויזטנפ ,ינימ
בושח יעצמא תקפסמ רבייסה לש תוינומלאה ,ןימ יניינע לע יולגב רבדל םיטונ אל ןיידע
םישמתשמש תוגוזה תומכ חכונל הבוטל עתפומ םג ינא .הלאה םירבדה לכ לע דומלל דואמ
הברמל ,הצופנ העפות הניא ןיידע וז .םהלש ינימה גונעתה תא םיצעהל ידכ סקס רבייסב
קר וא ,ףסונ רנטרפ ףותיש הז םא ןיב ,תויווחב הזכ ףותיש .רבוגו ךלוה הז לבא ,רעצה
וליפא ילואו ,גוזה ןב תושרב ,יולג ןפואב תוסנתההמ תונהיל םירחובש םידדצה ינש
."םייתימאה םיסחיל 'ןילבת' ףיסוהל תמאב םילוכי ,השענה לע ףיקשמ אוהשכ


Odigo וגידוא םיידיימ םירסמ תנכות
perkol.itgo.com/privacy.htm בשחמב תויטרפה תרימש אשונב םירושיקו הבתכ
Wunderkind דניקרדנוו לש רתאה
Era רתאב תובוגתה

Googling - checking up on people you date

www.perkol.itgo.com/cheat.htm :הזה ףדה תבותכ