Sarit Perkol internet pages
כתבו לפרקוליתון

פילוסוף ברשת

23-5-2005

החופש לבחור במיגדר הרצוי

המציאות הווירטואלית אינה כופה עלינו את תכונותינו הפיזיות, אנחנו קובעים אותן לעצמנו. אני בן או בת באינטרנט לפי בחירתי. סבסטיאן בעקבות הדיון הציבורי בבחירת מין היילוד

מעניין לפעמים לעסוק באותה שאלה משני הבטים שונים של המציאות - הריאלית והווירטואלית. פרסמתי לאחרונה רשימה קצרה בנושא של החופש לבחור את מין היילוד. הטכנולוגיה כבר קיימת, והשאלה היא עד כמה יש להתיר לציבור להשתמש בה. החשש הגדול הוא מהפרת האיזון בין מספר הזכרים ומספר הנקבות בחברה. ויש עוד חששות. נציב הדורות הבאים, משרה מטעם יושב ראש הכנסת, מעלה חשש נוסף – בחירת תכונות של היילוד עלולה ליצור מדרון חלקלק לקראת השבחת הגזע, נקודה כאובה הזכורה לנו מימי שלטונם של הנאצים בגרמניה.

אני לא נמנה עם החוששים, כפי שאני מפרט באותה רשימה. אני מאמין שהבחירה במין היילוד תהיה מאוזנת בסופו של יום, אם כי בהחלט ייתכנו ימים ראשונים של חוסר איזון. אני גם טוען שהרפואה מתפתחת למעשה לקראת בחירה כמעט חופשית של תכונות גנטיות.כך זה במציאות הפיזית, אבל מה עניינה של שאלה זו למציאות הווירטואלית? המציאות הווירטואלית אינה כופה עלינו את תכונותינו הפיזיות. אנחנו קובעים אותן לעצמנו. אני בן או בת באינטרנט לפי בחירתי, צעיר או זקן לפי נטיית לבי, ויפה או מכוער לפי מאוויי. ייתכן שהחוכמה והטיפשות הן התכונות היחידות שאינן עומדות לבחירה. הטקסטים הכתובים רגישים מאוד לגילויים של חוכמה או טיפשות.

אם כן, בהקשר הנוכחי, מעניין לדעת באיזה מין בוחרים רוב אזרחיה של המציאות הווירטואלית. האם יש בכך רמז כלשהו לבחירת מין היילוד במציאות הפיזית? ובכן, נדמה לי שרוב הציבור באינטרנט בוחר להישאר במינו. רובנו בוחרים את מה שקיים בנו ממילא. חופש הבחירה אינו מפתה במיוחד, במקרה הזה.

לכאורה, יש כאן הוכחה לדבריו של לפלס, פילוסוף מימי הרנסאנס. לפלס אמר שאם ישאלו אבן, בשעת מעופה, מה היא רוצה להיות, היא תגיד שהיא רוצה להיות אבן עפה. אלא שמתברר שההנחה הזו אינה תופסת לגבי תכונות אחרות. רובנו שומרים על המין הפיזי שלנו, אבל חלק משמעותי מאתנו אינו בוחל בבחירה חופשית של תכונות אחרות, כמו גיל, מראה חיצוני, מקצוע וכדומה. מה, אם כן, ניתן ללמוד מזה? לא כלום. בעצם, אני לא מכוון לשום דבר. אני מסתפק בהערות בלבד בדבר חופש הבחירה בתכונות אנושיות.

והמציאות הווירטואלית היא משהו אחר. אני מגדיר אותה כניסיון אנושי לחרוג מגבולות האדם.

הגיגים קודמים: www.perkol.itgo.com/sebastian16-5-5.htm

כתובת ישירה לדף זה: www.perkol.itgo.com/sebastian23-5-5.htm

99