maariv internet columns by Sarit Perkol
רתא ףסוה To Israeli tv sites @ םיילארשי היזיוולט ירתאל

Radio Days @ וידרה ימי

This article deals with the proliferation of online radio broadcasts.
It has links to numerous radio stations and lists. To read an updated article, click here

וידרה ירושיקל תורישי

הייחמ בשחמה אקווד לבא ,וידרה תא תצק וגרה ילוא ואידיווהו היזיוולטה
וידר תונחת שי ,תומייק וידר תונחת לש טנרטניא ירודישל ףסונ .ותוא
שיו ,ןכות לש גוס לכל ,ילקיסומ רנא'ז לכל תושינ שי ,טנרטניאל תודחוימ
תנחת תמקהו ,תיקנע וידר תנטנאכ דקפתמ טנרטניאה .תוישיא וידר תונחת
םילילצה םישלוג ךכ .םעפ יאמ רתוי לוזו לק ןיינע איה רודיש

(1999 יאמ שדוחב בירעמ לש םיבשחמ@םיקסע ןיזגמב המסרפתה הבתכה)
2002-ב וידרה לע הבתכל

לוקרפ תירש תאמ


ןמרכ ילילצל הזטניע דליה לש הריעצה ותדוד ,ןלא ידוו לש וידרה ימיב
םישישה תונשב ,ילש םייגלטסונה וידרה ימיב .ןשיה טלקמה לומ ,הדנרימ
שלב ילבב זעוב"ו "לפמט לופ" ומכ חתמ יתיכסת םיעמוש ונייה ,תורחואמה
"דליה תניפ" תרגסמב יתעמש "י'גני'גה לותחה" תאו ,ןולסב דחיב "יטרפ
רודיבה היה הז ,עונלוק-ברהו היזיוולטה אוב ינפל .וחנ םירוההשכ ,םיירהצב
.דיחיה יתחפשמה
האמה יהלש לש וידרה ימיב .הדיריב וידרה לש תוינמה ,םינש הברה רבכ לבא
לע חוויד ןאכ .הנממו הדובעל ךרדב ,בכרב קר וידר םיעמוש ונבור ,םירשעה
לש הלוק" הפ ,הניפל והשימ קחוד יאקרב יזר םש ,תולילג תמוצב העונת שדוג
,"םיקוביחל םיעוגעג" הזיא םעפ ידמו ,תבשה תארקל םירודיסל ךרדב "אמא
.םויה לכל ךכ רחא ךב םיקבדנש
ילוא ואידיווהו היזיוולטה .רהמו ,תונתשהל ךלוה הז טנרטניאה תוכזב לבא
תויחהל לוכי בשחמה אקווד לבא ,(90 ןב טעמ דוע) שישקה וידרה תא תצק וגרה
תא וב עמשנ חרכהב אלו ,ונרכהש וידרה ותוא תויהל ךלוה חרכהב אל הז .ותוא
לש טנרטניא ירתאל ףסונ .תוליגרה וידרה תונחתב םיעמוש ונחנאש םינכת םתוא
שי ,טנרטניאל תודחוימ וידר תונחת שי וישכע רבכ ,תומייק וידר תונחת
תוישיא וידר תונחת שיו ,ןכות לש גוס לכל ,ילקיסומ רנא'ז לכל תושינ
םירובידו םילילצ ויהי דוע לכ .םכומכו ינומכ םישלוג םתס םיליעפמ ןתואש
הז - םסקה תא ליעפהל ידכ םיצחול םהילעש ,םיילאוטריו םא םג ,םירותפכו
.םעפ יאמ רתוי לוזו לק ןיינע הז "וידר תושעל" ,טנרטניאבו .וידר ארקיי

סאלב רבעש שדוחב םייקתהש ,ב"הראב תיצראה םירדשה תודחאתה סנכמ אציש רסמה
קט-ייה תורבחל יאדכ :בקונו רורב היה ,שיא 100,000-מ רתוי תופתתשהב סאגו
בור .רוחאמ הנראשית ןה תרחא ,תשרל תולעל תויתרוסמה תרושקתה תורבחלו
לש דיתעה" :רמא ,םוחתב תלשומה "סקרווטנ ליר" תרבח שארב דמועה ,רזיילג
."הדוקנ ,רודישה לש דיתעה אוה תשרה ךרד רודישה
,תוריהמב לדג אוה ךא ,ןטק ןיידע תשרה ךרד וידואו ואידיו תרבעה לש םוחתה
15.5 וישכע רבכ ,"זוינ דרייוו"ב וטטוצש ,רזיילג ירבדל .םילושכמה תורמל
תויתנשה תוסנכהה .עובשב רודיש תועש 300,000-כל םיניזאמ םישמתשמ ןוילימ
ןיידע הז לבא .רלוד ןוילימ 200 תוביבסל וקניז תשרה ךרד ואידיו ירודישמ
.הנשב רלוד דראילימ 120-ל ברקתמ ופקיהש ,םירודישה קושמ ץוצמק קר
יקסע לש ןושארה לודגה טיהלה היהת הקיסומה ,רזיילג לש תיזחתה יפל
לק רתוי הברהש הדבועב בשחתהב תאז .(טנרטניאב םירודיש) גניטסאק-בווה
הקיסומל ולגרוה רבכ םישמתשמהש הדבועבו ,וידואה יצבק תא דירוהל שמתשמל
תשרה יבחרב םוי לכ םידירומ ,וישכע רבכ .םירוטילקת לע ,ילטיגיד טמרופב
.3MP טמרופב םיריש 400,000
תרומת ,"םוק טסאקדורב" ,ולש הרבחה תא "והאי"ל רכמ הנורחאבש ,ןבויק קרמ
אוה טנרטניאב םירודישה לש ילאיצנטופה קושהש סרוג ,רלוד דראילימ 5.6-כ
ןוראווצה ידבועמ םיזוחא העשתל קר ,םוק טסאקדורב התשעש רקחמה יפל .םוצע
ןחלוש לע שי זוחא 95-ל לבא .וידר שי זוחא 32-ל .דרשמב היזיוולט שי ןבלה
םהיבגל התא ,הדובעב ונלש תוחוקלהשכ" .טנרטניאל םירבוחמ םיבשחמ הדובעה
תולעב םתיא םיסחי לע רומשל רשפא" .ןבויק רמא ,"חריה לש לפאה דצב
."טנרטניאב תוינכות רודיש ידי לע ,תילאמינימ
(streaming media) תמרוזה הידמה תביטח להנמ ,ייב ינותנא ירבדל
וידואה ינגנ תא בשחמב שי רבכ םישמתשמ ןוילימ 70-ל ,"טפוסורקימ"ב
,ךכל האיבה תיגולונכטה תומדקתהה .םירודישה תטילק םשל םישרדנה ואידיווהו
יכ םא) ליגר םדומב םג FM ואירטס לש תוכיאב לילצ לבקל ירשפא וישכעש
.(רוחאמ תכרשנ ואידיווה תוכיא
וידרל המוד םג תויהל הלוכי איה לבא ,הבוט תויהל הלוכי הנזאהה תייווח
םימעפל שי ISDN רוביחב וליפא .טנרטניאל ריהמ רוביח ךל ןיא םא ,םיבבוח
םילבכב םימדומ .ץורעה תא םתוסש "שדוג"ו הניגנב םיעוטריקו תוציפק
.הזה בצמה תא תיטמרד רפשל םירומא (Direct Subscriber Links) DSL ירוביחו

,"'ץרסיר הידמ ןוסידא"ו "ןורטיברא" תןרבח לש רקחמ םסרפתה הנשה ראורבפב
השיש ךות ומצע תא ליפכה טנרטניאב וידרל הנזאה לש הרידחה רועיש יכ הארהש
תונחתל קפסל דעונ ,"ינורטקלא רחסמו וידר" ותרתוכש ,רקחמה .דבלב םישדוח
הנזאהה תומר לע טנרטניאב וידרה תעפשה לש רתוי הרורב הנבה ב"הראב וידר
תוירוגיטק וליאו תשרב ןתוחכונ תא קזחל וכרטצי וידר תונחת וליא ,וידרל
.ינורטקלא רחסמל רתויב תויחוורה תויונמדזהה תא וידרה תונחתל תועיצמ
דרשמב וא תיבב טנרטניאל השיג שי םינקירמאה לכמ זוחא 41-לש ,אצמ רקחמה
והז .(תוירפסו ךוניח תודסומ ךרד טנרטניאל םישגינ םיפסונ םיזוחא העשת)
ילויב ךרענש ,םדוק רקסב טנרטניאל השיגה ינותנ תמועל זוחא 30 לש לודיג
זוחא 13 .םישדוח השישב לפכוה תנווקמה הנזאהה לש הרידחה רועיש .1998
םיזוחא השיש תמועל) טנרטניאה ךרד וידרל וניזאהש םירמוא םינקירמאהמ
תוחוקלהמ זוחא 23 :ףסונ ןיינעמ ןותנ .(ןכל םדוק הנש יצח ךרענש רקחמב
.וידר תונחת לש םירתא ךרד הקיסומ שוכרל םיפידעמ ויה םהש ,ורמא

ךוכב הז םא ,בשחמה לומ םיבשויש םיבר םישנא .םיעיתפמ שממ אל הלאה םינותנה
םאו .ידכ ךות והשמל ןיזאהל םיבהוא ,תיבב הז םא ,דרשמב םהלש יטרבלידה
דוגינב ,לכה ירחא .תשרה ךרד וידר עומשל אל המל ,טנרטניאל םירבוחמ אליממ
לעופ אלא ,גצהמ םייניעה תא םירהל ךירצמ וניא הז ,היזיוולטב הייפצל
.עירפהל ילב ,עקרב
תונחת 10,000-מ רתוי .תימלוע-ללכ ,תיקנע וידר תנטנא ומכ דקפתמ טנרטניאה
רתוי לש תניוצמ המישר שי MIT לש רתאב .טנרטניאה יבחרב תורדשמ וידר
.wmbr.mit.edu/stations/list.html :לבת ירוזא יפל תוקלוחמ ,תונחת 7,500-מ
הנכותו םיבוט םילוקמר ,לוק סיטרכ אוה הזה עפשהמ תונהיל ידכ ךירצש המ לכ
לש "ריילפ הידמ" תנכותב שמתשהל רשפא .טנרטניאהמ םניח דירוהל רשפאש
תללכושמו השדח הסריגש ,RealPlayer איה הליבומה הנכותה לבא ,טפוסורקימ
וישכע תעצומ ,"הניגנ תבית"ו MP3 יצבק תעימשל תורשפא תללוכה ,2G ,הלש
. www.real.com רתאב
- תשר ירעש - םילטרופ ךרד וא ,המצע הנכותה ךרד וידר ירתאל עיגהל ןתינ
"םוק טסאקדורב" ומכ ,לע-ירתאב רבודמ .םיילקיסומ
"ירוטקריד וידר"ו (www.broadcast.com/radio)
וידר םירדשמה םירתא יפלאל םירושיק םישודגה ,(www.radio-directory.com)
.תשרב
'תרא" תארקנש ,רתויב ביבח יפרג קשממ תלעב הרקי אלו הלודג אל הנכות
סובולגה ינפ לע תילאוטריו טטושל תרשפאמ , www.earthtuner.com "רנויט
וידר תנחת ללוכ ,הילרטסוא דעו הקסלאמ ,םיצורש הנחת וזיא רוחבלו
םיילקיסומ םיצורעל הנזאה תרשפאמ ,תרחא הנטק הנכות ,"רניפס" .תיניטסלפ
.תובורק םיתעל םינכדעתמו תומוסרפ אלל וידר תונחתכ םירדשמה ,הריחב יפל
המגמל ףרטצה ,5" ררולפסקא טנרטניא" ,טפוסורקימ לש שדחה ןפדפדה םג
בשייתמש לגרס תרוצב ,הנבומ וידר טירפתל תורשפא ללוכ אוהו ,תינופוידרה
.ליגרה ןפדפדה ןולח לעמ
,(www.imagineradio.com) "וידר ןי'גאמיא" ומכ םיירלופופ םירתא שי ,ףסונב
,(www.netradio.com) "וידר טנ"ו ,MTV-ו "םוקאיו" ידיב הנורחאב השכרנש
םירנא'זב דקמתהל וא ,הריחב יפל ,תוישיא רודיש תומישר תונבל םירשפאמה
םיתעל רדשל תוטונ ןניא תוילנויצנבנוק וידר תונחתש ,הקיסומ לש םימיוסמ
יליב תא עומשל ולכות וידר טנ לש הפק זא'גב ?זולב םיבהוא .תובורק
וידר" שי ?תיסאלק הקיסומ םיצור .םירוחה לכמ םכל אצתש דע יידילוה
הלי'צ ,וגיאטנסמ תרדשמש הריעז הנחת ,"ןבוהטב
,היגולונכט תושדח עומשל םיפידעמ םא .(www.beethovenfm.cl
?לובטופ ?לובסייב ?לסרודכ .הז םוחתב דקמתמה ,CNET לש וידרל רבחתהל יאדכ
הקהלב תודקמתמה תונחת וליפא שי .םיקחשמ קר ןמזה לכ תורדשמש תונחת שי "
תקהל לש םירמוח קרו ךא תרגשמה ,www.deadradio.com ומכ ,תחא תמיוסמ
ללוכה ,"ןוטס גנילור וידר" רתא םג ףרטצה הנורחאב ."הדותה יריסא םיתמה"
דעו ,ירטנאק ךרד ,פוה-פיהמ לחה ,תונוש תוינכות םע וידר תונחתו םירושיק
.יסאלק קורו שדחה לג
ואיג" תרבח איה ,שדוחה קר םירודישב הליחתהש ,םוחתב השדח תינקחש
."זיילבמא" םרוזה ואידיווה תייגולונכט תינרצי ,תילארשיה "ביטקארטניא
תייגולונכטב רודיש יתוריש קפסמה רתא , www.webradio.com תא הקישה ואיג
ךמותה טנרטניא ןפדפדל טרפ ,תדחוימ הנכות שמתשמהמ תשרוד הניאש ,"המירז"
םירודיש עיצהל תומייק וידר תונחתל תרשפאמ זיילבמא תייגולונכט .הווא'גב
גיצמ וידר בוו רתא .ןהלש רתאב השירד יפל וידואו ואידיו ירודישו םייח
הנחתהו יוצרה הקיסומה גוס תריחב רשפאמה ,וידר יומד ילאוזיו קשממ
.היוצרה
םאה" התרתוכש הבתכ ,"סנזיב-יא" בתכ ,ןוסיתאמ קיר םסריפ 1998 ילויב
לש םיירחסמהו םיינכרצה םיטביהב תקסועה ,"?וידרה בכוכ תא גורהי טנרטניאה
וידרה לש הכישמה ,וידר יבהוא םימזי ליבשב ,ןוסיתאמ יפל .תשרב םירודישה
תילאוטריו וידר תנחת תמקה לש תולעה .ךומנה הסינכה ףר דימת התיה ןווקמה
ןוישר ימד תפסותב ,רלוד 10,000 דע 5,000 אוה (טנרטניאב קר תרדשמה וזכ)
גישהל ידכ איצוהל ךירצש םיברה םינוילימל האוושהב תאז .הקיסומ עימשהל
תרבח אישנ ,רזלפ שו'ג .ב"הראב תילנויצנבנוק רודיש תנחתל תונוישר
ידכ קיפסמ םינווגמ םימעטהו קיפסמ לודג להקה" :ןוסיתאמל רמא ,DJ.com
."יואר ןכות וידיב שיש ימ לכל החלצה חיטבהל
םיקסע הברהב ומכ ,לודגה ףסכה עיגי הפיאמ רורב היה אל דוע ,וישכע םגו ,זא
עיקשהל םירהממ םניא םהו ,םיששוח ןיידע םימסרפמה .טנרטניאב םירושקה
םוידמ תועיצמ תונווקמה וידרה תונחתש הדבועה תורמל תאז .שדחה םוידמב
.םירצומ תיינק לש ידיימ עוציבל תורשפא םע ,דקוממו םינכתב רישע דואמ
,"וידר טנ" תרבחב קווישו תוריכמ יניינעל ריכב אישנ ןגס ,ןוסרדנא ןא'ג
טנרטניאה ,םוסרפה לש טבמה תדוקנמ" :"סנזיב-יא"ב המסרפתהש הבתכב רמא
רדשמ וידר טנ םג ,וידר ןי'גאמיא ומכ ."רדושמה וידרה תא לודגב חקול
וידואה תאו הקיפרגה תא םיבלשמשכ" .העש ידמ תומוסרפ לש תוקד עבראכ
,"רתויב קזח הז - ידיימ ןפואב היינקה תא עצבל לוכי ןיזאמה וב םוידמב
.ןוסרדנא רמא
תוילנויצנבנוקה וידרה תונחת .םינכרצה לצא לגרה תריצי איה תפסונ היעב
הדובעה לא ךרדב - םויב םיימעפ קר וידר םיכרוצ םישנאה בורש ,תועדוי
םג וידרל םיניזאמ זוחא 27 ךרעב .תיעוצקמה הגעב ,"העיסנ ןמז" .הנממו
יכהש להקב דקמתהל תונווקמה וידרה תותשר תוצלאנ ,ךכמ האצותכ .הדובעב
וידרל ןיזאהל םילוכיש ,םידרשמ ידבועו 24 דע 18 ינב - טנרטניאל רבוחמ
.בשחמה לע הדובעה ידכ ךות טנרטניא
טמרופ ומכ ,טנרטניאב וידרהש םיששוח םמצע םירצויהו םיטילקתה תורבח ,ןבומכ
תויוכז קוח"1998 רבוטקואב קקחנ ב"הראב .הקיסומה תוריכמל וקיזי ,MP3
ימד םלשל תויטנרטניא וידר תונחת בייחמש ,"ילטיגידה םוינלימל םירצויה
תודחוימה וידרה תונחת ,הזה קוחה יפל .םיטילקתה תורבחל םג ןויכז
ןהש םיטילקתה תורבח לכ םע םידרפנ םימכסה לע םותחל תובייח טנרטניאל
רתוי ףצרב עימשהל ןהל רוסאו - ןלצא םימותחה םינמאה תוריצי תא תועימשמ
.תועש שולשמ תוחפ לש ןמז קרפב דחא ןמא לש םיריש ינשמ
רמא ,"ןכרצל תישיא המאתה לש חוכה תא תוניבמ אל דוע םיטילקתה תורבח"
ןי'גאמיא" לש תוינכותה להנמ ,סמדא ןו'ג "סמייט קרוי וינ"ל ןויארב
תא לידגהלו םישדח םינמאל הפישח תתל לוכי הזש ןיבהל תובייח ןה" ."וידר
."םיטילקתה תוריכמ

לש ידמל םישרמ רפסמ בינה MIT לש המישרב תוירבע וידר תונחת רחא שופיח
תונחתה תא תחא די תועבצא לע תונמל רשפא ,לעופב ךא .לארשיל תויוגיצנ
שי וידר תונחת הברהלש דועב .ףדוע ראשיי דועו - טנרטניאה ךרד יח תורדשמה
יריש ,תונומת ,םינרדשה לע רמוח ,םירודיש תוחול םע ,ןהב םיכמותה םירתא
םירודיש ןהל ןיא ,תוינכות לש תוטלקהו (צ"לג לש רתאב) גורידל םידעצמ
.טנרטניאה ךרד םירישי
,דמחנ רתא ול שיו ,בטיה עומשל רשפא ,102 FM ,א"ת וידר תא ?תשרב רדשמ ימ
רומוהה תינכות לש ימשרה רתאהו ךר ברע תושדח ,םירודישה חול םע
."הכפהמ" םע רוזחיו השפוחב עגרכ אוהש עידומ םטופופיה ."םטופופיה"
.www.102fm.co.il

,היינשה תושרה תינייכז) ןורשה רוזא לש וידר תנחת ,100 FM ,סוידר וידרל
ימוליצ וליפאו וידוא לש םירישי םירודיש שי ,("םוקורוי" תצובקל תכייש
הסריג םג עיצמש ,תונומת ריתע טנרטניא רתאל ףסונ תאז .ןפלואהמ ואידיו
םירדשה לש תונומת רתאב תוארל רשפא .תוצופתב םיניזאמה תבוטל ,תילגנא
,ל"כנמה ירבדל .היטילקתה לש יקנע םוליצו (ביבא ריקי ,קודצ ביניו זעוב)
תואצות ומסרופ רשאכ ,םירקבמ יפלאב רתאה ףצוה תוריחבה לילב ,טסב-ןב דוד
תיבל המרתה תנגראמ הלא םימיבו ,םייתרבח םיאשונב הליעפ הנחתה .תוריחבה
ךכ לע ועמשיש ,ל"וחמ םיניזאמ םבל תובידנ לע םג הנוב טסב-ןב .ןייטשניול
.www.100fm.co.il .טנרטניאה ךרד
םימאתומ ,םייח םירודיש עיצמ ,תופש יתשב אוה ףא בותכש ,7 ץורע לש רתאה
םשב תחא דמח תניפ שי רתאב .םיגחו תותבשמ ץוח 2G, שדחה ריילפ לירה ןגנל
תונזח יעטק דבלמ 7. ץורעב ורדושש םיפצר םיעיפומ הב ,"הניגנ תבית"
לש םיאנ םיצבקמ םש שי ,הקידבה לש הז בלשב חוספל יתרחב םהילע ,תודיסחו
(םייחרזמ םיטקל ,יצרא המלש ,יאלוזא רטושה ,תלוכמה ריש) םיירבע םיריש
.www.a7.org .תניוצמ תוכיאב
הרתא תא גיצהל האג רודישה תושר" :ןואגב זירכמ רודישה תושר לש רתאה
ןיידע אצמנ ,בותכ ךכ ,רתאה .םולכ םש שחרתמ אל לעופב לבא ,"ימשרה
תשר - לארשי לוק לש רתאל היינפהו ןויזיווריאה רתאל היינפה שי .היינבב
www.iba.org.il .תיטנרטניא הניחבמ םולכ עגרכ הרוק אל וב םגש ,'ב
אל ,חטשהמ קר םירבדמ םה םייתניב לבא ,הנחתה תוא תא םיעמוש צ"לג לש רתאב
עומשל ,תושדחה תא תירבעב אורקל רשפא רתאב ,תאז תמועל .טנרטניאהמ שממ
םירישהו םירמזה תומישר תא אורקל ,"וישכעל ןוכנ" ךותמ םייגלטסונ םיעטק
.תיאבצה הנחתה ייווהמ תוטוזב ןייעלו הנחתב רתויב םיעמשומה
.www.glz.co.il
תויהל םירומא .10 וידר איה MIT לש המישרב העיפומש תילארשי הנחת דוע
ימואנב םש םחנתהל ןתינ םייתניבו ,וקספוה םה לעופב לבא ,םייח םירודיש
www.radio10.net. .יערד הירא לש ואידיווה תטלקב וא ,םינבר
,חיטבמה ומש תורמל ,(www.isralink.co.il/103fm) 103 FM הקספה אלל וידר
הז רתא" :תבותכה תא ,ילארשי ילאו יררה ידיד לש םהיתונומת דצל ,גיצמ
תא עומשל רשפא ."דבלב המגדה תורטמל םימייק םירושיקה .רתוי ליעפ וניא
םש תססונתמה יבוקעי ידע תרדענה לש התנומת קר ,רעצה הברמל לבא ,לגני'גה
.תילאוטקא ןיידע -

םירבח םע וידר

וא ,תמייקה הנכותה ךותמ הילא גרדשל ןתינש ,תרפושמה RealPlayer G2 תנכות
הנכותה .וידואו ואידיו ירודיש לבקל תרשפאמ ,www.real.com רתאהמ דירוהל
םג תוללוכ תושדחה היתונוכתו ,(RealPlayer Plus ,התוחאל דוגינב) תימניח
ךירצ היה ןכל םדוקש ,MP3 טמרופב הכימתו םיעובק םיצורע ,הקיסומ שופיח
.ונממ תונהיל ידכ "טפוסורקימ" לש הידמה ןגנב וא "פמאניוו" תנכותב שמתשהל
,םירבח תומישר םע ,ICQ ןיעמ אוהש ,AOL לש ר'גנסמה בלושמ תרפושמה הנכותב
טנרטניא"ב דייוצמש ימל ,םג תרשפאמ איה .המודכו תושדח ,םישופיח ,םיטא'צ
,םייח םירודיש תורדשמה היזיוולטו וידר תונחת יפלאל עיגהל ,5" ררולפסקא
.דחוימ לגרס תועצמאב ,ןפדפדה ךותמ תורישי
ןגנ - סקוב קו'גה תא םג תוסנל הווש ,ליר לש רתאב םיאצמנ רבכ םא
(!) הטלקה ,העמשה תומישר תכירע רשפאמה ,רתויב יטנגלא םירוטילקת
.םידמחנ םיעוצעצ דועו הנזאה ידכ ךות םירוטילקתמ

םלוע קבוח וידר

ישיאה בשחמה תא תכפוהש ,ריילפ ליר לע תססובמה הנכות איה Earth Tuner
וידר תונחת 1,400-מ רתוי ןיבמ רוחבל תרשפאמו םלוע תקבוח הנטנאל
בבוסל רשפא .תושביה תוותומ וילע ,ץרא רודכ יומד אוה קשממה .היזיוולטו
לכ לש המישר חתפית ,םש .תיפיצפס הנידמב דקמתהלו היוצרה תשביה לא ותוא
רתא וא ואידיו ,וידוא לש םינומיס םע ,ןהלש םירתאהו וידרה תונחת
ץמוקה - וא ,היסורב ,ב"הראב היזיוולטו וידר תונחת ללש ,לשמל .טנרטניא
.ןיטסלפ וידר ללוכ ,לארשיב תולעופש
רשפא .םיצור םא ןתוא ףילחהל ןתינש ,שארמ תועובק תונחת רפסמ הנכותל שי
זואוש קוט ,תושדח ,םיטיהל ,יסאלק) םימוחת יפל וא ,תוצרא יפל תונחת שפחל
.(המודכו
www.earthtuner.com .םוי 15 ךשמב םניח הנכותב תוסנתהל ןתינ

הקספה ילב םירתא

.(1995-ב הדסונ) טנרטניאב וידרה ירודיש לכ לש אתבסה איה Broadcast.com
תואמ העיצמו םיניזאמ יפלא תואממ תינהנ ,AudioNet הליחתב הארקנש ,הרבחה
לע תנעשנו "והאי" םע תרבוחמ איה .דועו תטלק-ירפס ,היזיוולטו וידר יצורע
.ירלופופה שופיחה עונמ לש םישמתשמה ינוילימ
רתאה .(1995 זאמ) טנרטניאב וידרה תוצולחמ איה םג Netradio.com
םע ,םיצורע 150-מ רתוי עיצמ ,(הלא תורוש תבתוכ לע ישיא ןפואב ףדעומה)
ךותב .דועו םידלי ,םיטיהל ,זא'ג ,לפסוג ,יסאלק ומכ ,םיאשונ יפל הקולח
םינוסנאש ,ינקירמא זא'ג רוחבל רשפאש ךכ ,םיאשונ תת שי ,הירוגיטק לכ
(עפשב יידילוה יליב תא ואצמת ןאכ) תווידה ץורע ,דנאב גיב ,םייתפרצ
.םיקסיד לע תוצלמה לבקלו םינמאה לע אורקל םג ןתינ ,הנזאה ידכ ךות .דועו
זיטירבלס ,קור ,יקוה ,תואירב ומכ םיאשונ יפל תושדח ירודיש םג םש שי
.דועו
תונדיחייה םוחתב הצולח איהו ,1998-ב קר הקשוה ImagineRadio.com
תוססובמה ,תוירוקמ הקיסומ תונחת הב שי .(Mass Customization) תינומהה
הברה עמשנ אל האבה םעפבש ךכ ,םירישה תא גרדל ןתינו ,ריילפ לירה ןגנ לע
,הובג גוריד ונלצא לביקש המ .ךומנ גוריד ונתיאמ ונלביקש םיריש םעפ
.ההובג תורידתב עמשוי
לש םיימוי םיקזבמ םע ,ןווקמה תושדחה רודיש םוחתב הליבומה CNET.com -
.www.news.com/Radio .היגולונכטה םוחתב םירודיש
הריזב תיסחי-שדח ןקחש אוה ,הז םשב ןיזגמל רושקה ,ןוטס גנילור וידר
לגה דעו ירטנאק ךרד פוה-פיהמ ,תוידוחיי תונחת עיצמה ,(1998 רבמבונ זאמ)
הנחתה וגול םע תדחוימ וידר תנכות רתאהמ דירוהל ןתינ .יסאלק . קורו שדחה
. www.rsradio.com/home ריילפ ליר םע ףותישב תלעפומה ,םינבומ םיצורעו
תטפטפ לע תוססבתמה וידר תונחת זכרמה רתא אוה TalkRadio
.www.talkradionews.com

wmbr.mit.edu/stations/list.html :וידרה ירתא לש לעה-תמישר
:וידר תונחת לש לע-רתא דוע
. www.webzone.net/willhoite/music/music.html
:תשר יעוריא MSN רתאב וידר תונחת זוכיר
webevents.microsoft.com/radio/radio.asp

More radio sites םיפסונ וידר ירתא

Walla radio
AM-FM
Radio One (Israeli sports) ילארשי טרופס
Live broadcasts
Sonic Net טנ קינוס
Internet Radio Network
News programs םלועהמ תושדח ירודיש
BBC online ןיילנוא יס.יב.יב
(ח"טמ) וידרה דבוע ךיא
שארב םיקו'ג
Yahoo radio והאי וידר
Yahoo directory for radio sites @ והאיב וידר ירתא
Radio Lycos סוקייל וידר
Falafel radio לפאלפ וידר
Radio 99FM וידר
Radio Ritmo ומתיר וידר
Radio Kol Chai (religious) (יתד) יח לוק וידר
ListenToTheNews
Categorized live-feed links
Sarit on the radio וידרב תירש


85