Sarit Perkol's Internet columns, Maariv
Recommend sites

Voices in the Dark @ המשנה ןמ תולוק

לוקרפ תירש

12.11.2000

ילב ,וליפאו ,"רוע ילב" ,"העמד" ,"תיכוכז" ומכ ,בלה תא םיעצופש םייוניכ םירחוב םה
,םירייצמ םהש םירויצה ,םימורופבו םירמאמב םיבתוכ םהש םירבדה ."וליצה" ,קרסו לחכ
,ןואכידמ םילבוס םה םא ןיב ,שפנה יעגפנ .תוהדזה ,הלמח ,רעצ ,באכ הברה םיררועמ
טנרטניאה ךרד םירזוע ,רחא ישפנ בצממ וא תילובג תוישיא תערפהמ ,תיבטוק-וד הערפהמ
.טיוסמה םמלוע תעוב ךותמ הצוחה די םיטישומ ,הזמ הז םידמול ,הזמ הז םיבאוש ,הזל הז
- התונוכנמ תיחפמ הז ןיא לבא ,הרזחב תטשומה דיה ומכ ,תינומלא םימעפ הברה תאזה דיה
.תורובה תאו לובלבה תא ,תודידבה תא ,באכה תא תיחפהל ,תצק רוזעל - התלוכימ וא
ימכ" .הלודג הלצה אוה טנרטניאה שפנה יעגפנמ םיבר ליבשב ,תיזיפ םיכנה ליבשב ומכ
תבתוכ ,"טנרטניאה יתורישב םעפ אל תרזענ ימצע יתאצמ ,תוישפנ תויעבמ המצעב תלבוסש
ינד תכירעב יאמצע טקיורפ אוה תולוק . www.voices.co.il - תולוק רתאב הידעס לחר
הריציל המב תתל ,תוישפנ תויעב םע םידדומתמל המח הליהק שמשל דעוימה ,ירוד
לש ןופלט ירפסמו תובותכ םוסרפבו םירמאמב עדימ רוקמ תווהלו םיישיא םירופיסלו
םירמאמ ,םיריש ,םירויצ לש תובר תואמ שי רתאב .שפנה תואירב םוחתב םיתוריש
שי ."ונשפנב" תתומע לש םיטקיורפה תעמטהל תפסונ עורז שמשמ אוהו ,םיישיא םירופיסו
ליעפה "שפנה תואירב" םורופ לא עובק רושיקו ,םינרות ידיב שיואמה ,הכימת ט'צ וב
עובק ןפואב הזל הז םיעייסמו םורופב םג םיפתתשמ ,ךרועהו ,רתאה ישמתשמ .IOL לש דואמ
.ךמותו

תשרה תרזעב הלילה תא דורשל

רובעל יל ורזע תישגר הכימתו תבשק ןזואו ,םוהת ףס לע תדמוע ינאש יתשח תובר םימעפ"
קר אל יל הקפיס טנרטניאב שפנה תואירב תליהק" .רתאב הידעס לחר תבתוכ ,"הלילה תא
םיכפוה םיטויסהו תודרחהשכ ,הלילה לש תונטקה תועשב .הכימת - רקיעבו ,םג אלא ,עדימ
יירבח ....בלה תא ךופשלו תושגרה תא איצוהל תרזוע תשרב תביתכ ,תרמגומ הדבועל
תויווח תווחל ,הרבחמ קלח תויהל ,תושגרו תובשחמ ריבעהל יל םירזוע םיילאוטריווה
ךכ לכ וזה תוכיישה תשגרה .והשממ קלח םצעב תויהלו תבשק ןזוא ימצעב תויהל ,תונוש
."טנרטניאב השילגל ,הלילה תועשל הכחמ ינאש תאצומ ינא םיתעל .יל הבושח
ינא" :םילוחה יתבבו םוקיש יזכרמב ,תומיאתמה תויושרה בל תמושתל ,תבתוכ איה דועו
.רתויב הבושח איה תוישפנ תויעב םע םישנא רובע תושיגנ תריציל תופידע ןתמש תבשוח
רסוח ,חורה יבצמב םייוניש ,תודידב םע םידדומתמ תוישפנ תויעבמ םילבוסה םישנאה בור
עדימ שופיח .הקוסעת םגו תרושקת ץורע הווהמ טנרטניאה .הקוסעת רסוחו הביסה לש הנבה
םירתא תחיתפ ,ףותיש ,םינוש תומוקמל ינורטקלא ראוד תחילש ,םירחא םישנא רובע
םע םדא לקתנ ןהב תוימוימויה תויעבה םע תיבויח תודדומתהו קוסיע םיווהמ ,םיישיא
ולכוי םישנא ,רתוי הלודג היהת טנרטניאל השיגהש לככש תבשוח ינא ....תוישפנ תויעב
וכפהי םה .םהל דיגי אפורהש הממ ודחפי אל םה .םהלש המלחהה ךילהתמ קלח תויהל
טנרטניאה .טנרטניאהמ ואיצוי םהש םירבדב םהלש םיאפורה תא ופתשי ףאו ךילהתב םיפתושל
."חוכ אוה עדיו ,עדי ןתונ

ליבקמ ילא ומכ ינגוטופ אל

,תונדבוא לע ,תימצע העיצפ לע ,ןואכיד לעו תילובג תוישיא לע םירמאמ שי תולוק רתאב
לכ .ויתואצותו תוללעתה לע ,היסרפיד-הינמ לע ,תידיאוזיכס תוישיא לע ,הדרחו חתמ לע
םה ךכ) "םידדומתמה" ידיב ובתכנ ,דואמ םיינפשוח ,דואמ םישק םבור ,הלאה םירמאמה
.םמצע (רוציקב םש םיארקנ
לע ,דסממה לע ,הביבסה לע תבקונ תרוקיב םיווהמ םהש ינפמ ,דחוימב םישק םירמאמהמ קלח
השק המכ םיניבמ אל ,הרזומה תוגהנתהה תא םיניבמ אל .םיניבמ םניאש ץוחבמ םישנאה
םייוקילה תא תונזאמש תופורת תחקל השק המכ םיניבמ אל ,םידובא ךכ ידכ דע שיגרהל
ךתוא תוכפוה ,המשנה ןמ תוערוגו תויתריציה תא תותיחפמ םג לבא - "תואפרמ"ו םיימיכה
.התאש הממ רחא והשימל
םיבשוח םישנאש הדבועה תא ,םיטבמה ירוחאמש תובשחמה תא ,הלאה םיטבמה תא תאנוש ינא"
.תיכוכז תדדומתמה תבתוכ ,"קאזורפ תחקול ינאש ועמש םהש ללגב והשמ יילע םיעדוי םהש
ינא .תאזה הפורתב תינויזיוולט הידמוק לכ לש האלנ יתלבה שומישה תא תאנוש ינא"
.ןמזה לכ רדהנ שיגרהל םיצורש םיקנופמל רשוא םס הזיא הזש םיבשוחש םישנאה תא תאנוש
הפורת לש םשב ול םיארוקש ןודעומל תמוסרפ ןולחהמ תוארלו סובוטואב עוסנל תאנוש ינא
הדבועה תא תאנוש ינא לכהמ רתויו ....'21 ליפורפ' ול םיארוקש קיטוב וא ,תירטאיכיספ
ךיא' לש לדומה ,תוישפנ תויעב םע םישנאל תונלבוס תלוטנ ךכ לכ איהש ,תיברעמה הרבחבש
הרמאמב ,תיכוכז תבתוכ ,אל ."ליבקמ ילא םשב תיביטקיפ תומד אוה 'ךבסותמ תויהל הז
הזב ןיא .בבושמ אל הז ,םיסקמ אל הז .יטוריונ תויהל הככ הארנ אל הז" ,הבשחמה ררועמ
תומ'גיפבו 13 תב לש ףוגב ,החילצמ ד"וע תרשמב ךתוא הכזמ אל םג הז .ןח םוש
אל וז באכל ףושח רתויו ולש הביבסהמ והשמב הנוש דימת אוהש םדאכ תויחל .תויליטנפניא
."הלודג תוכז
,תיכוכזו העמד ,"היצטומ" ,לאינד ,תעד-ןב הלוש ומכ ,תולוק רתאב םיעובקה םיפתתשמה
םיצורו םינכומ םהש המ םמצע לע םירפסמ ,םירחא דועו זוע ,30 ןב דלי ,אפור לאיבצ
,העמד ומכ ,םקלחל .םיריש ,םירופיס ,םי'זאלוק ,םירויצ - םהלש תודובע םימסרפמו רפסל
.תולוק רתאמ אבומ םהילא רושיקש ,םהלשמ םיישיא םירתא שי

ףרוח לש ןואכיד

אשונב א"תב קטמניסה תבחרב סנכ םיריכזמ ,רתאל רשוקמה IOL-ב "שפנה תואירב" םורופב
רתאל היינפה םש םינתונ .ןואכידל תועדומל ימואלניבה םויה תרגסמב ,ןואכידה
,בגא ,םש שי) ןואכידב רקיעב ,שפנה תויעבב דקמתמה ,"תוגספ" ןוכמ לש www.psagot.com
ןווקמ ןולאש אלמל עיצמו (ףרוחה תפוקתב ןואכיד לע ינש-יבקרב ברמ לש ןיינעמ רמאמ
:וז ומכ ,הרזעל תושאונ תואירק שפנה תואירב םורופב אוצמל רשפא .ןואכיד רותיאל
המ .המל גשומ יל ןיאו ,ותוא תאנוש שממ ינא , ותוא תאנוש ינא - רזוח ןואכידה בוש"
יל שיש יל המדנ ,תינהנ וליפאו תדבוע ינא ,תמאב - תויחל תלדתשמ ךכ לכ ינא ,יתישע
יל ריבסי והשימש זא ,תמאב הסנמ ינא (הילשא םתס חטב תאז ןויסינמ לבא) השדח הבהא
תרחאו ."תמאב - תויחל הצור ינא יכ ,תומל ימצעל תלחאמ ינא המל םושנל השק ךכ לכ המל
,יל תפכא אל רבכ ...תבשוי קר ...תויתפכא ילב ,חוכ ילב ,ןאכ תבשוי" :םורופב תבתוכ
סאמנ ,לובסל יל סאמנ ...ילש עדומ תתב והשפיא הל המלענ תויתפכאה קר ,יל תפכא ןכ
יא לבא ,תונתשהל הצור ,תומל םג הצור לבא תויחל הצור ,דגונמ ךכ לכ לכה ,תויחל יל
."ריוא ...םיאפר חורה ,הפוקשה הדליה םכלש ...טאל טאל תקרפתמ קר.....רשפא
בישמ ירוד ינדו ,הל םירזוע ךיא ,דבאתהל הצורש הרענל רשקב תושעל המ לאוש רחא והשימ
הרענה לש גיאדמה הבצמ לע םיטרפ םיפסונש לככ ,ךכ רחא לבא ,"התיא תויהל" :הליחתב
תלוכיה .יעוצקמ םרוג לש תוברעתה בייחמכ הארנ וינפ לע בצמה" :עיצמו ןקתמ ,תינדבואה
איה יכ הארנ ןפוא לכבו ,הילע רומשלו הל רוזעל ל"נה בצמב תלבגומ דואמ םירבחכ םכלש
."תיעוצקמ הרזעל הקוקז
ירחא טפשמו ,תילובג תוישיא לע תיכוכז לש רמאמה תא יתארק" :םורופב הבתכ תרחא יהשימו
דמחנ דחא דצמ ....יתיא הרוקש המו ילע רבועש המ לש אלפומה קוידל יתנמאה אל טפשמ
,ינש דצמ .לשמל ,שיבכב ילע קעוצ והשימ םא הירטסיה דע תשגרתמ ינא קר אלש עומשל
?ךיא ?המל ?הז המ !והשמ יל שי !הל'אמא
"?'ןוראב ראשיהל' ףידע ילוא (...ללכב םא) ?םירמוא ימל ?םיכלוה ןאל ?םישוע המ

כתובת ישירה לדף זה www.perkol.itgo.com/mental.htm

59