Sarit Perkol internet pages

~~~ Hoaxes Online ~~~

An interview with Alex Boese from www.museumofhoaxes.com
about hoaxes in general and online hoaxes in particular.
Published on April Fools 2002 in Maariv daily, Israel.

לירפאב 1 םוי לכ

לוקרפ תירש

31.3.2002 ,ןייל ןוא בירעמ

םיטנרודואיד תויונחב השפיחו בר ןמז הבבותסה ישיא ןפואב הריכמ ינאש תחא הרוחב תוחפל
.טנרודואידב םינטרסמ םירמוח ינפמ ריהזהש דיחפמ ליימיא ללגב ,טנריפסרפ-יטנא ילב
ידכ ,תניג יפר תא התיה הכירצ הרוחב התוא לבא ,םייתנש תוחפל בבותסמ הזה ליימיאה
,תינקפס רתוי תצק התיה וליא .החיתמ וזש ולש היזיוולטה תינכותב שדוחה הל חיכויש
,ןתוא םיכירפמו תוחיתמה תא םיזכרמה טנרטניאה ירתאמ דחאל המצעב תשגל הלוכי התיה
.תוחיתמ האלמ תשרהש ,ןה תוערה תושדחה ןכש .דימ עגריהלו Snopes.com - ומכ
.אל וא החיתמ וז םא ,המצע תשר התוא ךרד ,ררבל רשפא ללכ ךרדבש ,ןה תובוטה תושדחה

רתאל הנפמה ליימיא הלביקשכ תועמד דע הרעטצה םג ,הבוט המשנ ,הריכמ ינאש הרוחב התוא
אלמ ליימיא רתא ילעבל בותכל דימ הבשייתהו Bonsaikitten.com יאזנובה ילותח
ךותב םילותח ירוג לדגל דציכ םיריבסמ ,ץימחהש ימל ,יאזנובה ילותח רתאב .החכות
יאזנובה יצע ומכ יטסילמינימו יטקפמוק רוג תריציל ,תועבורמ תיכוכז תואספוק
ליעפמ ימ רוקחל תינקירמאה תילרדפה תשלובל עירפה אלש המ ,החידב אוה רתאה .םיינפיה
.ףקות לכב ודגנ םחליהל םייח ילעב ןעמל םינוגראלו ותוא

והשמ קיפנהל ,תיפרג הנכות םע תבשל רשכ םוי לכ ."לירפאב דחא" אוה םוי לכ ,טנרטניאב
רחסה ילדגממ דחאב תספרמ לע דמוע רוחב הארמה הנומת - "םימואתה ילדגממ רייתה" ומכ
םוי לכ .םלועה יבחרל ליימיאה ךרד התוא ץיפהלו - םייאמ סוטמ ברקתמ עקרבשכ ,ימלועה
יח רודישב ןתוא עוטקל ןווכתמו םיילגרה יתשב הכנ התאש ,טנרטניא רתאב זירכהל רשכ
איצמהל ןתינ . Cutoffmyfeet.com רתאב ןגרומ לופ השעש יפכ ,תומורת לבקל ידכ
( Spud Server ) המדא יחופת לש היגרנא לע לעופש טנרטניא תרש לע העידי
.םיצופיש לגרל טנרטניאה תא םיוסמ םויב םירגוס היפל ,הרהזא ץיפהל םג רשפאו
Alex Boese
MuseumOfHoaxes.com

תוחיתמה ןואיזומ רתא םיקמ ,וגייד ןסמ 34 ןב ,הזרב סכלא
רביח םגו ,ולש טרוטקודה תא ךכ לע בתוכ אוה .הירוטסיהה ךרואל תוחיתמ רקחב החמתמ
ןוא ףסומל ןויארב .(תילגנאב) בורקב רואל תאצל רומאש ,"תוחיתמה ןואיזומ" םשב רפס
םיעיגמה םירבדה תא ונניסו םירמושכ ולעפ תרושקתה יעצמא ,רבעב" :הזרב רמא ןייל
לש להקל עיגהל ןורקיעכ לוכי בשחמ ותושרב שיש ימ לכ ,ונימיב .בחרה רוביצל
לש להקל עיגהל ,ילאיצנטופ ןפואב ,לוכי ליימיא ןובשח לעב לכ ,השעמל .םינוילימ
לטיב אוהש ינפמ ,תוחיתמה יבבוחל תויונמדזהה תא תיטמרד ריבגה טנרטניאה .םינוילימ
,ומצע טנרטניאה אקווד ואל ,ליימיאה .םייתרוסמה תרושקתה יעצמא תא - ךוותמה תא
םיאור םהש םירבד יפלכ תמיוסמ תונקפס שי םישנאל .ןחתמה לש רתויב בוטה ודידיכ הלגתה
תוחיתמ .ינורטקלאה ראודה תועצמאב םהב תוטשל רתוי לק לבא ,יארקא טנרטניא רתאב
רשק-ישנא לש תותשר לע פמרט תוספות ןה .ילאריו ןפואב םדאל םדאמ תוטשפתמ ליימיאב
םישנאש ינפמו .וירכמו ותחפשמ ינב ,וירבחמ םיברל הז תא ריבעמ דחא םדא .םינמיהמ
סחייל הייטנ םהל שי - םהב םיחטובו םיריכמ םהש םישנאמ הלאה החיתמה יבתכמ תא םילבקמ
."רתוי הבר תונימא םירבדל

ןמורה תליחת לע רפיס ,עורג ןקחש ללכבו תוחיתמב דואמ עורג ומצע אוה יכ הדומה ,הזרב
תועדומ אלא ,יל הרוכזש תיפיצפס תחא החיתמ התיה אל תאז" :טנרטניאב תוחיתמה םע ולש
,טנרטניאהמ םסקומ יתייה ,90-ה תונש עצמאב .יוגש עדימו המרימ ישעמל תרבוגו תכלוה
םע יתטפטיפ םש ,םייסנניפ םימורופב דחוימב ,םימורופב בר ןמז יתיליבו ,םלוכ ומכ
םהה םימורופב בתכנש הממ לודג קלחש ,יתטלק הגרדהב .יתבקע ןהירחאש תוינמה לע םישנא
עדימ ומסרפו םירחא םישנא םהש םינפ ודימעה ,םייוניכ ואיצמה םישנא .טלחומ שוקשק היה
תצפהל המצוע בר הכ רישכמ וב ןפואב ןיינעתהל יתלחתה .ףרוטמ היה הז .תורבח לע יוגש
ילש תוניינעתהה הרבג ךכ .יוגש עדימ תצפהל קזח ילכ םג תויהל לוכי ,טנרטניאה ,עדימ
."תוחיתמב

?חותמל רתוי לק םישנא וליא -
םישנא חותמל דואמ השק .םישדח תונויערל דואמ םיחותפש םישנא חותמל לק יכה ,ללכ ךרדב"
,החיתמ לש ןברוק תויהל תילאוטקלטניא השלוח לש ןמיס אל הז ,ןכל .םהיתועדב םירצבתמה
אוצמל אוה קירטה .תוחיתמ לש תונברוק ויה םלועב רתויב םיקירבמה םישנאהמ םיברש ינפמ
התואב עורג תויהל לוכי הז ,ידמ ינקפס התא םא .ןומאל תונקפס ןיב ןוכנה ןוזיאה תא
."ןימאהל חונ תייה וליא רשאמ (וליפא עורג רתוי וא) הדימ
?ךל העודיש הנושארה טנרטניאה תחיתמ יהמ -
ןוידה תוצובק תליהקמ בכרומ היה טנרטניאהשכ ,1984 תנשמ ,סקאוומרק תחיתמ הארנכ וז"
תושגרתה ללוחש המ ,טנזויל ףרטצת תוצעומה תירבש ,עידוה והשימ .טנזוי תוילאוטסקטה
."לירפאב דחא לש החיתמ ,ףויז היה הזש תורמל ,טנזוי ירבח לכ ברקב הבר
?תרחא הרוצב םדוק תוצופנ ויהש תויטנרטניא תוחיתמ שי -
תוחיתמ ןתוא תא שדחמ ץירהל ,םינחתמל שדח יעצמא קפיס טושפ טנרטניאה ,םירקמ רפסמב"
תונותעל תוקרבופמ תועדוה ,לשמל .תויסנניפ תוחיתמ יבגל דחוימב ןוכנ הז .םינומחיתו
ושענש הלאכ םירקמ הברה שי .תוינמה קושב תויצלופינמל רתויב תוקיתווה םיכרדה תחא ןה
,תומלוצמה תוחיתמב םישדח םייח וחיפה - פושוטופ תנכותו - טנרטניאה .טנרטניאה ךרד
םימוליצה רנא'זב ."ומצע םוליצה ימיכ טעמכ םיקיתו םימוליצ לש םיפויזש תורמל
,םימואתה ילדגממ רייתה תא ,יקנעה ןבלה לותחה תא ,ראשה ןיב ,הזרב ןייצמ םיפייוזמה
רתאב אוצמל ןתינ םמצע םימוליצה תא .םיינרקה םע תבנראה תאו קוניתה רלטיה תנומת תא
.תוחיתמה תיירלגב ,ולש

תדקמתמה ,ולש תיתרגש-יתלבה טרוטקודה תדובע תארקל רקחמ תומישרכ ליחתה הזרב לש רתאה
,וירבדל .("הלולחה ץראהו חריה ,םיה תלותב") 19-ה האמה לש תומסרופמ תוחיתמ המכב
ףוסאל ליחתה ,תוחיתמה תעפות לע רתוי הבוט תירוטסיה הביטקפסרפ לבקל ןויסינב
,ולש רקחמה תרגסמב .תשרל םתוא הלעה ףוסבו - ולש בשחמב תוחיתמ לש םירצק םירואית
וב םוקמ לכב ,ףסונב .םימליפורקימבו םינשי םינותעב רבונ ,תוירפסב בר ןמז הלבמ אוה
.תוימוקמה תוחיתמה תא רוקחל הסנמ אוה ,רקבמ אוה

?רתויב תובוטה תוחיתמה ךתעדל ןהמ -
גלגלל תוחילצמ אלא ,שיא תומרמ וא תועגופ ןניאש הלא ןה רתויב תובוטה תוחיתמה"
איה ,טנרטניאה ינפלש ןדיעב ,רתויב תובוטה תוחיתמה תחא .ונלש תורמויה לע תונידעב
הב ,תיטירבה "המרונפ" תושדחה תינכותב הבתכ) 1957 תנשמ ,ץיוושב יטגפסה לובי תחיתמ
רתויב תובוטה תוחיתמה תחא .(.פ.ש - דחוימב לודג ץיווש םורדב יטגפסה לובי יכ חווד
."'תילותקה היסנכה תא הנוק טפוסורקימ'1994, תנשב התיה טנרטניאב

ילעבב תורושקה הלא ןה ולש רתאל םישלוגה לע רתויב תובוהאה תוחיתמה ,הזרב ירבדל
תויהל רומאש ,הוורפה הסוכמ ךמשה גדו ,םיינרק םע בנרא ןיעמ ,פולאק'גה דחוימב ,םייח
םיבהוא םידלי" .הקירמא ןופצב םימגאה לש זעה רוקב דומעל ידכ הוורפ חתיפש דחוימ ןז
.רמוא אוה ,"קיזמ יתלב עושעש הזש ינפמ ,הלאה םייטסטנפה םירוציה תא דחוימב

"תינכט תולותב" רתא ראשה ןיב אוצמל רשפא ,תוחיתמ לש םירתאל שדקומה רתאב רוזאב
קוסעל) ןהילותב לע רומשל דציכ תורענ דמלמ TechnicalVirgin
ןימ) MalePregnancy.com ןוירהב רבגה רתא ,(ילאנא ןימבו ילארוא ןימב ,תוננואב
עיצמה finalcurtain.com רתא ,(הז ףסומב הבחרהב וילא ונסחייתה - יתונמא גצימ
םינוש םיינורטקלא זוכע-יקקפ עיצמה רתאו תורבק תיבו תוומ אשונב םיעושעש קראפ םיקהל
.תוחיתמ םה הלאה םירתאה בורש חוטב יד ינא" :הזה ףדל המדקהב בתוכ הזרב .םינושמו
- רתאמ דחוימב לעפתמו "םהיבגל חוטב אל ינאש הלא םה רתויב םידיחפמה
,םיטרופמ םיטסקטו םימוליצ םע ,דואמ עקשומ רתא Boilerplate
היה ףיכ הזיא") תינאירוטקיווה הילגנאב הנבנש ,טיילפרליוב םשב טובור לוכיבכ ראתמה
.(רתאב ןייצמ אוה ,"םייק היה תמאב טיילפרליוב וליא

ןיב ,2002 לירפאב דחא תארקל ורצונש תוחיתמ המכ ולש רתאל תולעהל קיפסה רבכ הזרב
לש תורחתל הנמזה הללכש ,הגוי תעה-בתכ לש לירפא ןויליגב המסרפתהש דומע תעדומ ראשה
הליבומ טנרטניאה רתאב העדומה לע הציחל .רלוד 30,000 לבקי הב הכוזהש ,הגוי תוחונת
.החיתמה לע העדוהל

רתאב שי ךכ לע הבחרה .לירפאה דחא תורוקמ םהמ תואדווב עדוי וניא שיא ,הזרב ירבדל
הגיגחה םע רשק לירפאב דחאל שיש םירובס םיגולופורתנאש ,רמול רשפא הרצקב לבא ,ולש
,ןוצלו תוטתשה לש םיטנמלא דימת ויה הלאה תוגיגחב .ביבאה לש ךופיהה םוי לש המודקה
הירואית םג שי .תוכולהתב (םיפלקהמ רקו'גה) הטושה לש ותומד תיארנ םיקיתע םירויצבו
תוילותקה תוצראב רשאכ ,1582-ב ינאירוגרגה הנשה חולב התשענש המרופרב רושק גחה היפל
,געלב ,וארקנ יונישה תא ומינפה אלש הלא .ראוניב 1-ל ץרמ ףוסב הנשה ףוס זזוה
."לירפא לש םיטוש"

25-ב ,לשמל .ומצע טנרטניאב תורושקה תוחיתמה ןה ,הארנכ ,דחוימב תוביבחה תוחיתמה
23:59 העשב ץרמב 31 ןיב טנרטניאל רבחתהל אל אנ" :האבה העדוהה המסרפתה 1999 ץרמב
הנש ידימ ,םיעדוי םכמ םיברש יפכ .בוש ןמזה עיגה ,בל ומיש .00:01 העש לירפאב 2 דעו
דימשמש ,יוקינה ךילהת .ותוא תוקנל לכונש ידכ ,תועש 24-ל טנרטניאה תא רוגסל ךירצ
הריהמו הבוט הרוצב לועפל טנרטניאל רשפאי ,םיליעפ יתלב םירתאו םינשי םיליימיא
םלועב םינוש םירוזאב םימקוממה המצוע יבר םיטובור השימח ,תועש 24 ךשמב ...רתוי
לע ןגהל ידכ .םנמז רבעש םינותנה לכ לכ וקחמיו ושפחי ,טנרטניאה יבחרב ולחזי
ץרמב 31 דע ועקפש םכלש םינותנה לכ תא קוחמל םכמ שקבנ ,הקיחממ םכלש םירקיה םינותנה
ודיפקה .(קוחמל אל אנ) DND תמויסה םע וילע ןגהל םיצור םתאש ץבוק לכ ןמסלו 1999
."םימכח וא םיקזח ךכ ידכ דע אל םיטובורהש ינפמ ,םכלש חישקה קסידב ץבוק לכ ןמסל
תא םש אצמי ,לירפאב דחאב אקווד ואל The Last Page תבותכל סנכייש ימו
ףוסב םתרקיבש הדות .ןורחאה ףדה והז !ונילוחיא .טנרטניאה ףוס" :אבה טסקטה
והשמ תושעלו םכלש בשחמה תא תובכל םיכירצ םתא וישכע .םירושיק רתוי ןיא .טנרטניאה
."תוחורה לכל ,רפס וארקת .ליעומ

תוחיתמ לש םירתא

לא עדוותהל ןמזומ ,(השוב אל תאז ,ונרמאש יפכ ,הזרב יפלו) תוחיתמל ןימאהל הטונש ימ
םיבתוכמה לכל םישוקשקה תא האלה ריבעמ אוהש ינפל Purportal.com תוחיתמה לטרופ
תצפה תא רוצעל הרטמל ול םשש ,הזה ישומישה רתאב .ולש ינורטקלאה ראודה תנכותב
עדימ שפחלו חתפמ תולימ דילקהל רשפא ,תוינברואה תודגאהו םינומחיתה ,תוחיתמה
ץיפהל םירזוע ינורטקלאה ראודהו טנרטניאהש ףסונ רנא'ז תוינברואה תודגאה ינויכראב
תובר רוצעל ידכ) קטנמיס לש םיסוריווה תיידפולקיצנאב ,( www.snopes.com רתא)
דועבו תוינברוא תודגאב קסועה about.com לש רתאב ,(םיסוריו לע אוושה תועדוהמ
.םייטנוולר םירתא
hoaxes encyclopedia :תוחיתמה תיידפולקיצנא ןיינעמה רתאה תא םג ריכהל יאדכ
תינכותה לש ואדיו ינועטק תוארל ןמזומ ,הז תא השוע ןוליש לאגי ךיא תוארל הצורש ימו
. www.reshet-tv.com ,תשר ירודיש לש רתאב "םיסופספ"

?רומוהה שוח הפיא

המסרפתהש ,"םירתא רכיכ" לש תמדקומה הסריגה) ילש רודמב יתמסריפ 1998 לירפאב 1-ב
רתא לע יתעדוה הב ,תנוטנטק העידי (יעיבר ימיב "םויה בירעמ"ב
לבקי ישימח סנכנ לכ .וילא םיסנכנה לכ ןיב םיסרפ לירגמה welcome.to/prize
לש החיתמב רבודמש הליג ,רתאל סנכנש ימ .האלה ןכו קסיד לבקי ירישע סנכנ לכ ,רפס
םתואב ולעפש תוחיתמ ירתא לש םירושיקל הנפוהו (ימצעב יתינבש קי'צרתא) לירפאב דחא
תא ובהא ךכ לכ אלש םיארוק ויה ,רתאה לש םיחרואה רפסב וראשוהש תובוגתה יפל .םימי
וא "!םעפ ףא בוש הז תא ושעת לא ,תוחידב בהוא אל ינא" בתכש ,לקד לשמל .תאזה החיתמה
."רעטצמ ,הקיחצמ התיה אל תאז לבא ,תוחידב בהוא אקווד ינא" בתכש ,ריבד

Direct URL of this page: www.perkol.itgo.com/hoax.htm

148