Sarit Perkol's Internet columns, Maariv
Recommend sites to: perkol@yahoo.com

ילטיגידה םידגבה ןורא
Skins Galore

לוקרפ תירש תאמ

17.12.2000

>ונייה וליאו ,ינחרז דורווב עובצל םיצור ונייה אל ילוא ונלש היזיוולטה רישכמ תא
םתסה ןמ ונייה ,דליפראג לש הנומתב םיחורמ רסקימה תא וא ,ואירטסה תא םיאצומ
ומכ םיריאשמ ,תוחפל יסיפה ישנא ,ונחנא ונלש ירורפאה בשחמה תא וליפא .םילחלחתמ
.אוהש
םיבהוא (ונתיאמ םיבר תוחפל וא) ונחנא - בשחמה ךותב שחרתמש המל עגונה לכב לבא
תרשפאמ המצעב "תונולח" הלעפהה תכרעמ .ףיכ הזו ,טוהירה םע שגנתמ אל הז .ללותשהל
ןחלוש לשו תויקיתה לש ,תונולחה לש תואמגודה תאו םילילצה תא ,םיעבצה תא תונשל ונל
תונכותה לש הרוצה תא םג הנשמ ,ןווגל בהוא תמאבש ימ .ירטנמלא הז לבא .ונלש הדובעה
לוכי הז .םהל יוצרה הארמה תא םמצעב םהל םיבצעמ וליפא ןירדהמהו .וילע תובוהאה
.ץרענ יטירבלס וא ,בוהא עונלוק טרס לש אשונ ,תמייוסמ הרוטסקט ,ףדעומ עבצ תויהל
וא ,תושופחת לאכ םג הז לא סחייתהל רשפא .תורוע וא ,תופילק וא ,םיניקס הזל םיארוק
,םיניקס ,הלש תיבה ףדב ,העיצמ המצע תא תדבכמש תירלופופ הנכות לכ טעמכ .תושובלת
(תילארשי) רבטוה םשב הנכות שי .םהלשמ םיניקס חולשלו תונבל םישמתשמה תא הנימזמ םגו
אוהש - טנלפואינ - דחא ןפדפד וליפא שיו ,ןפדפדה לש ןוילעה לנאפה הארמ תא הנשמש
ול היהי םוי לכבש רוחבל רשפא .ררולפסקא טנרטניאה לש ןפדפדל לודג דחא ןיקס םצעב
.רחא הארמ
,םיקחשמ ,םיגח ,םיבשחמ ,הקיסומ ,םימסרופמ ,עונלוק :םיאשונ יפל םירדוסמ תורועה
60K, 100K -- הברה םילקוש םניאש םיצבק הלא ,בורל .המודכו םיריוצמ ,היזיוולט תורדס
הברה םידירומ םא ,לכה ךסב .הגמ יצח דע עיגהל םילוכיש ,םיבכרומ הלאכ םג שי לבא
.יניצר םוקמ תינללז תויהל הלוכי תאזה תילטיגידה הבורדרגה ,הלאכ
רבודמ ,רקיעב .רתויב ברה תורועה רפסמל תוכוזש הלא םג ןה רתויב תוירלופופה תונכותה
םירסמה תונכותו הקיסומה ינגנ ומכ ,בשחמה גצ לע ךשוממ ןמז תוצבורש תונכותב
תנכותל אוה שיש רתויב ברה תורועה רפסמש יל הארנ לבא ,יעדמ אל הז .םיידיימה
תנכות ךרד 3MP. טמרופב םיצבק עימשהל ןושארה היהש ,ביבחה הקיסומה ןגנ ,פמאניוו
תצפהל בזכא אל רוקמ - טנרטניאהמ םיפסונ תורוע "ףוטקל" ןתינ המצע פמאניווה
.הלאה םיטושיקה
רבכ עיצמ ליר תרבח לש סקוב קו'ג .תחלצב םדי תא םינמוט םניא םירחאה הקיסומה ינגנ םג
הסריגבו .םיניקס שי קינוסל םגו ,(דחוימב קילדמ לותחה) הדמחנ תורוע תחתלמ ןמזמ
דבלב הלעמו 98 תונולחל המיאתמש ,טפוסורקימ לש הידמה ןגנ לש תללכושמהו השדחה
,םיהדמ שממ ןיקס שי ,(סקוב קו'גה ומכ ,םירוטילקתמ םיריש טילקהל םג ,בגא ,תרשפאמו)
העימשה תא םיוולמש םיילדכיספה םיטושיקה תא וא ואדיווה תא .ינחרז קורי שאר לש
וידר תונחת אוצמל ידכ םיינזואה תא םידדצל שורפל רשפאו ,תומדה לש שארה ךותב םיאור
.רזייליווקיאה תא ןווכל וא
עפש םע ,הליבומ ויקיסייא .םירסמה תונכות אוה ןוויגל תועוושמה תונכות לש רחא רנא'ז
שי וגידואל םג לבא .2001 לשו סמטסירכ לש םיניקס םג וישכע אוצמל רשפא .םיניקס לש
.והאי לש ר'גנסמל וליפאו ,ולשמ םיניקס
תוהבל תילאוטריווה תטפטפה יבבוח תא תוצלאמ ,ןתוהמ םצעמ ,םיטא'צה תונכות ,לכה ירחא
.תוכורא תועש ךשמב ןהב
,הלטונ ,טייר טג ומכ ,םיצבק לש ףותישו תודרוה תורידסמש תונכותל םג שי םיניקס
לש םיינקת םירזבא) ןובשחמלו תומישרה סקנפל םיניקס םג רצייש ימ שי .שמ-ייא וליפאו
.סקונילל םגו ,ררועמ ןועש תונכותל ,(תונולח תנכות
םה רתויב םיירלופופהש יל המדנו ,בשחמ יקחשמל םיניקס אוה םילודגה םיפיכה דחא
לש תוליבח תועצומ ,Cool Stuff-ה רוזאב ,ימשרה רתאב .Sims תחפשמ לש םיניקסה
תורשע שי ,"סמיסה יבאשמ" ,םירתאה דחאב .סמיסה תויומדל תושובלת תוללוכה ,םיניקס
תא רוציל תורשפאמש ימשרה רתאהמ הדרוהל תונכות םג שי .םימסרופמ לש תויומדב סמיס
.םינושה םיפוצרפה תאו םיניקסה
שופיח עונמ לכב skins"" הלימה תדלקה ,ןמצע תונכותה לש םירתאב םיניקסה תוירפס דצל
קלחבו ,םיניקסל תושדקומה (web rings) םירתא תועבט שי .תואצות לש םיבר םיפד בינת
.םתוא רוציל דציכ םגו םיניקסה תא ןיקתהל דציכ םיטרופמ םירבסה םילבקמ םירתאהמ
."םיניקס ןפדפד" תארקנש ,תחלצומ םניח תנכות ןיקתהל איה םיניקס אוצמל תרחא הבוט ךרד
תונכות לש תורוע תואמל םירושיק ללוכ ,Thirty4 Interactive תרבח לש ,Skins Browser
.םירושיק םע ,ןפדפד ומכ גהנתמו ררולפסקא טנרטניאה לש עונמה לע שבלתמ אוה .תונוש
ןתינ .םיניקס 7,000-מ רתויל תורישי עיגהל רשפא ,המסיסו םש םילבקמו םימשרנש ירחא
ןתינ וזה הנכותב .הדרוה תורשפאו ןיקסה לש תנטקומ הגוצת שי ,הנכותה גוס יפל שפחל
והשימ לש םיניקס דוע שפחל ,םינושה םיניקסה לע םירחא םישמתשמ לש תובוגת אוצמל
.םירחא תורוע-ידייצ םע םורופב שקשקל םגו ,ןח ואצמ ויתוריציש
Thirty4.com םיניקסה ןפדפד תדרוהל
Skins gallery תוירוגיטק יפל םיניקס
Skins Creative webring םייתריציה םיניקסה תשר
How to create skins ןיקס רוציל ךיא
Any Skins םיניקס יפסוא
Fun Skins םיניקס ףסוא
Best Skinsםיניקס ףסוא
Hotbar.com רבטוה
Neoplanet טנלפואינ
The Sims Resource סמיס
Mircrosoft Media Player שדחה ריילפ הידמ244