Sarit Perkol's internet columns

םחולה ןפשה

לוקרפ תירש תאמ

יל רתומו) 1981 הנשה תנפנפש ,ירט ,הבהאב !!!!!!!!!החדנ העינמה וצ ,םלוכל ייה"
"(!!!!הז תא דיגהל

98 לירפאב 30- ב ורשבתה ,האירק ינמיס לש רפסמ ותוא רתוי וא תוחפ םע ,הלא םילמב
תוחיש" יארוקל סלוו הריבסהש יפכ .יוביילפ דגנ הנוחצנ לע סלוו ירט לש רתאה ירקבמ
סזיירפרטנא יוביילפ ,הווח שובלב הלש םימולצת ראשה ןיב עיצמה ,הלש רתאב "ירט םע
הלש רתאב הזירכה איהש ינפמ ,רלוד ןוילימ השימח ךסב העיבת ץרמ תליחתב הדגנ שיגה
.(הנשה תנפנפש) PMOY תוביתה ישארב הלש רתאב השמתשהו 1981 הנשה תנפנפש איהש
.םהלש םירצויה תויוכז תא הרפמ סלווש ,וסרג יוביילפב
.התבוטל היהי יפוסה ןובשחהש חוטב אל ירמגל לבא ,ןוחצנ סלוו התוכזל המשר םייתניב
הלש רתאה לש גטאטמה ךותמ Playmate -ו Playboy םילמה תא קלסל הצלאנ רבכ איה ,תישאר
,תינש .(חתפמ תולמ רחא םיליבומה שופיחה יעונמ םישפחמ ויפלש ,רתאה לש דוקבש קלחה)
רבייס רתא תחיתפ תובקעב ,תיביסאמ רתויו רתוי תישענו תכלוה תשרב ותוחכונש ,יוביילפ
דגנ תומחלמל עגונה לכב ןפש ומכ גהנתמ אל ללכב ,(תרגסמ ואר) םולשתב ,ראופמה באלק
.תונקדזמ תונפנפש הז ללכב ,ולש םיסכנה לע פמרט ספותש ימ

דובכב סנרפתהל תוכזה

,סלוו .הל ובצקוהש הליהתה תוקד 15 תא םות דע לצנל הסנמ סלוו םג ,זיטירבלס הברה ומכ
רתאב תשמתשמ איה ,רבעש ינוי זאמ .ינורטקלא רחסממ םצעב תסנרפתמ ,תירוה-דח םא
לעו הייח לע רפסמה ןולע ,םימותח םימוליצ רוכמל ידכ www.terriwelles.com, הלש
םג שי רתאב .םוריע תונומתו הלש םיצירעמה ןודעומב תורבח ,יוביילפב רהוזה תפוקת
.םייפרגונרופ םירתא לש תומוסרפ
ןיא וליפא" .העיבתה תובקעב סלוו הרמא ,"ןידל יתוא עבת ילש אבא וליאכ השיגרמ ינא"
."םהב םחליהל תנווכתמ ינא .ילש ןה תונומתה לכו ,ילש רתאב ןפש לש למס םוש
תנפנפש" ,"שדוחה תנפנפש" ,"יוביילפ" םיירחסמה םילמסה ותולעבב יכ ,ןעט יוביילפ
.סלוו לש רתאב הוואגב וססונתה הלאה םילמה לכ PMOY. תוביתה ישארו "הנשה
דוקב הלאה חתפמה תולמו ,רתאה לש גטאטמב עיפומ ןיזגמה לש ומש יכ ,םג רמאנ העיבתב
םימעפלש ,איה תמאה .ןתוא שיקמ והשימ רשאכ סלוו לש רתאה לא שופיחה יעונמ תא תונפמ
,הריטעמה סלוו לש התנומתו ,יוביילפ לש ימשרה רתאה ינפל המישרב עיפומ סלוו לש רתאה
ול םורגלו רשיה שפחמה לש ותעד תא חיסהל הלולע ,םיצרפתמ םייקומחבו יברב-דורו דגבב
.יוביילפ לש יתימאה רתאה רחא וישופיח תא חונזל
תורוק תא םסרפל תירבה תוצרא תקוח לש ןושארה ןוקיתה יפל התוכז וזש ,הדיצמ ,הנעט סלו
.הלש רתאה לש דוקהמ חתפמה תולמ תא ,תאז םע ,הקליס איה .סנרפתהל ידכ תשרב הלש םייחה
.סלוו הרמא ,1981" הנשה תנפנפש ינאש תבתוכ ינאשכ הדבוע הריהצמ לכה ךסב ינא"
."ולש רתאב ויהי תונפנפשה לכש הצור טושפ יוביילפ"

"םיארוק" לש שדח רוד

רתאב "תוצצה" ןוילימ 1.4-ל תנעוט הרבחהו ,םינווקמה ויתוריש תא רכומ ןכא יוביילפ
תורענ םע םיטא'צ שי ,ןהינימל תונפנפש תוסנוכמ יוביילפ לש באלק רבייסב .םוי ידמ
.שדוחב רלוד 6.95 וא ,הנשב רלוד 60- כ םימלשמה ,םייונמל עצמאה
לש ותבו סזיירפרטנא יוביילפ ר"וי ,רנפה יטסירכ הרמא םוק.זוינל הנתנש ןויארב
רוצילו - םירגובמל יפיכו יסקס אוהש - ןיזגמה לש ןויערה תא תחקל רשפא" :דסיימה
."תשרב תושעל םידמוע ונחנאש המ הזו ,היזיוולטב ונישעש המ הז .םינכתו תוינכות וביבס
,תשרב יוביילפ לש תוליעפה לא םהיניע תא םיאשונ טנרטניא ימזיו םירחא םייתרוסמ םיקסע
יושע יוביילפ לש ילטיגידה לוגליגה ,תיתוברת תואר תדוקנמ .חתפתי הז דציכ תוארל ידכ
:"םיארוק" לש שדח רוד רוציל
םסריפ רשאכ המיז תבשחמ רדגב ויה אל וליפא םהמ םיברש ,בטיה םיחיוורמה םיריעצ םישלוג
.האמ יצחכ ינפל ,ולש ןושארה ןויליגהתא רנפה
ודיצלו ,םולשתב ןודעומה חתפנ רבעש ילויב .1994 טסוגואב קשוה יוביילפ לש םניחה רתא
תונווקמה תוריכמה וסינכה הרבעש הנשב ,םוק.זוינ יפל .תשרב יוביילפ לש תונחה -
,הברה אל הז .רתאה לש קוויש יצמאמ ילב ללכב ,רלוד ןוילימ 4 ןודעומה לש םייונמהו
תשרב תוסנכההמ זוחא 75 לבא ,הרבחה ראשל הוושהב
שדחה קסעה לש תויונמדזהל המגודכ .הנושארה םעפב יוביילפ לש רצומ ונקש תוחוקלמ ועיגה
לע םייונמ םניא ,שיא 25,000 הנומה ,ןודעומה ירבח בורש ,הדבועה תא רנפה הגיצמ
.ומצע ןיזגמה
םילמסב שמתשהלו יוביילפ לש באלק רבייסה תועצמאב תורכזמ רוכמל תונמדזה שי תונפנפשל"
תרבוד הריבסה ,"יוביילפמ דחוימ ןוישר יפל ,ונלש םירתאב יוביילפ לש םיירחסמה
םיירחסמ םילמס רפסמב שומיש ךות טנרטניאב רתא הליעפמ סלוו ירט" .םיית הקבר ,הרבחה
םסרפלו תינמגודכ יתוריש תא םדקל ןויסינב ,הרבחה לש תושר ילב ,יוביילפ לש םימושר
ךשמבש רחאל .הלש רתאב הריכמל הנפנפשה תורכזמ תונימז תא
ןגהל ידכ תואכרעל הנפ יוביילפ ,םעונ יכרדב סלוו םע ןיינעה תא רותפל וניסינ םישדוח
.תרבודה הפיסוה ,"הרבחה לש םיירחסמה םילמסב םירושקה בוטה םשה לעו תויוכזה לע
םוריע ימוליצל השיג תרומת ,שדוחל רלוד 9.95 וא ,הנשל רלוד 84.95 הבוג סלוו
.ןיזגמה ידיב ומלוצ אל הירבדלש ,הלש "םיידעלב"
סולמ ,פאנק תא גרברבליס ,ל'צטימ תרבח םעטמ ,חור יסכנב החמתמה ד"וע ,שלוו ר'גור
1981 תנשל רקסואה סרפב הכז אוהש םויה רמואש ימל תאז תוושהל רשפא" :רמא ,סל'גנא
ירחסמה למסב שמתשהל הסנמ התא םאה ,איה תיתימאה הלאשה .הנשמ ןקחש לש הירוגיטקב
."תוריש וא רצומ םע ההוזמ רוקמכ

הרופ שדוח היה 98 לירפא

לירפאב 22-ב .ןיזגמה לש חורה יסכנ תליזג אשונב תועיבת יתשב יוביילפ הכז רבעש שדוחב
לנוישנרטניא סוקופ היסא ,גנוק-גנוהמ תורבח היני'גריווב ילארדפ טפשמ תיב םישאה
םילמה תא םהלש םירתאה דוקל וסינכהש רחאל ,ירחסמ למסב שומישב ,זנשומורפ טנרטניאו
םש ולביק םיירחסמה םילמסה" :עבק סנו'ג סמות טפושה ."הנפנפש"ו "יוביילפ" תורוסאה
ךיישל דמל רוביצהש ךכ ,ימואלניבו יצרא םודיקלו םוסרפל תודות תופסונ תויועמשמו בוט
."יוביילפ םע תידעלב 'יוביילפ'ו 'הנפנפש' םיירחסמה םילמסה תא
זסנס בייפ םשב הרבח דגנ העיבתב ,רלוד ןוילימ 3.74 יוביילפ תוכזל וקספנ םג לירפאב
.וגייד-ןאסמ
הלש רתאב .ןוידה תוצובקמ ופלשנש םוריע תונומת ץיפהש םייונמ תוריש הלהינ הרבחה
וטשפ לירפאב 15- ב .םייונמל תעצומה הרוחסל המגודכ ,םוריעה תונומתמ קלח וגצוה
בייפ לש םידרשמה לע ,יוביילפ םעטמ ןיד יכרוע ינשב םיוולמ ,םיילארדפ קוח יגיצנ
תולעבבש םיבשחמ השולשב ונסכואש תונומת וקיתעהו זסנס
תא החתפש ,זסנס בייפ .הרבחה יבשחממ תונומתה וקחמנ ןכמ רחאל .ופיליפנאס וקס'צנרפ
,םייונמ 1000- כמ םירלוד השימח ךסב םיישדוח יונמ ימד התבגו 97 רבמצדב הלש תורישה
םהלש תורישה תועצמאב ,יוביילפה ךותמ תונומת 7,500 לש תיקוח יתלב הצפהב העשרוה
תונומת 5,000- ל 4,000 ןיב םוי לכ ךשמש ןועטל הסינ ופיליפנאס טילקת יבג לעמו
וליא תעדל ךרד ול התיה אלו ,תשרהמ
,ראוניב םגו ,רבמצדב ותוא ריהזה יוביילפש ,תאז םע ,הדוה אוה .יוביילפל תוכייש ןהמ
המכש יל עידוה אל יוביילפ" .תאז השע אוה ,וירבדל .תומייוסמ תונומת ולש רתאהמ קלסל
ופלשנ הלאה תונומתה" .רמא ,"םירצוי תויוכז לש הרפה ןה ילש רתאב תורחא תונומת
תא יתישע ינא אל .תשרהמ תוירוביצ ןויד תוצובקמ
ךכ ,'תורומש תויוכזה לכ' לש למס תונומתה לע היה אל .קרוס וליפא יל ןיא .תוקירסה
."תואב ןה הפיאמ תמאב יתעדי אלש

קסעב ןוסרדנא הלמפ םג

אוה ,ותוא וריהזהש ירחא" .השוע אוה המ דואמ הפי עדי ופיליפנאסש ןעט יוביילפ לבא
,"רתאל בוש ןתוא הלעמו םירחא תומשב ןהל ארוק זאו ,תונומתה תא המ ןמזל קלסמ היה
תונומת ויה ןהמ תובר .ונלש תונומתה םע םירוטילקת רכמ םג אוה" .יוביילפ תרבוד הרמא
."ןוסרדנא הלמפ לש הלא ומכ ,יוביילפ לש תומסרופמ
לש הרפהכ תונומתה יפלאמ תחא לכל הסחייתה סלזנוג המריא יזוחמה טפשמה תיב תטפוש
,הקספ איה .תונומתה ועיפוה םהב תונויליגה רפסמל סחייתהל םוקמב ,םירצוי תויוכז
.הנגהל היואר איהו יאמצע ילכלכ ךרע שי יוביילפ לש הנומת לכלש
תא ססקטב ילארדפ טפשמ תיב הכיז רבעש רבמצדב דוע .רתוי רהזיהל היה ךירצ ופיליפנאס
תוריש ,דלרוובוו תרבח דגנ ושיגהש העיבתב ,טפשמה ימד סולפ רלוד 439,000- ב יוביילפ
.ןוידה תוצובק ךותמ תויסקס תונומת יפלא תיטמוטוא ןנסמש ,םולשתב ימוי םייונמ
.תושר ילב ואצוה תונומתהש ,ןעט יוביילפ
םשב יזוחמ טפשמ תיב טפוש רשאכ 97, רבטפמסב רבכ הארנכ גשוה הלאה תועיבתל םידקתה
חתפמה תלמב שמתשהל לבייל רנייזיד ןיוולק תרבח לע רסאש העינמ וצ איצוה יגל סלר'צ
.הלש רתאה לש דוקב "יוביילפ"
םיארוקה תא הילא הכשמ הרבחהש הב ןעט יוביילפו 97, טסוגואב השגוה תירוקמה העיבתה
תטיסרבינואמ ילמל קרמ .ןיזגמל קזנ המרג ךכבו ,שופיחה יעונמ ךרד ,םיילאיצנטופה
תא וצמאי תואכרעהש חינהל שיש ,הטלחהה לע ותעשב רמא ,טנרטניא טפשמב החמתמה ,ססקט
םשב שמתשהל תיאשר 'א הרבחש ,דיגתש הקיספ תעדה לע תולעהל יל השק" .יגל לש תונשרפה
.רמא ,"םישנא ךושמל ידכ ,הלש רתאב ,הלש רתויב הלודגה הרחתמה ,'ב הרבח לש
םלח אלש ימו .םניחה תמוסרפ תוכזב ,הלש רתאל איש תעונתמ תינהנ ,םייתניב ,סלוו ירטו
לגוסמ ,81'-ב יוביילפ לש עצמאה יפד לעמ ,תדלוהה םוי תפילחב התוא תוארל וליפא
.(תיתחפשמ הבריק ןיא) ןוסרוא תוחפל התיה וליאכ המש תא וישכע תייאל

עצמא תורענ םע םיטא'צ

תונפנפש לש תונומתב שלפתהלו תוילאוטריו עצמא-תורענ ןיב עובק ןפואב ךשכתשהל ידכ
הטורפ איצוהל ילב םג לבא .יוביילפ לש באלק רבייסה לש יונמ תויהל ךירצ תומוריע
.הרוחסה ןמ תצק ששמלו ילאוטריוה ןודעומב רויס תושעל רשפא
,דבלב םירבחל תכייש לאמשמ תלדה .ןודעומב רויס ליחתמ cyber.playboy.com תבותכב
השובל תיטוזקא הריעצ םיאבה ינפ תא תמדקמ חתפב .םינמדזמ םיחרואל תכייש ןימימ תלדה
יפכ" :םש בתכנ ."לבתב רתויב תופיה םישנה לש ןתיב" איה הנשימה תרתוכו ,רוחצ דגב
"?הכחמ ינא המל אלא ,ףרטצהל יאדכ המל אל איה הלאשה ,םיאור םתאש
,םימלשמה םירבחל םיפצמה "םימעטמה"מ ץמש םועטלו בבותסהל ןמדזמה רייתה לוכי ךכו
םיליימס ידי לע םיפתתשמה םיגצוימ וב ,"סאלאפ" ןונגסב תילאוטריו תטפטפ תליהק תומדב
וא .תונפנפשה לש םיצירעמה ינודעומל הסינכ וא .םמצעל ורחבש תויומדב וא ,םיירודכ
ןתוא םע טא'צ להנל אקווד םכתא ןיינעמ ילואו .עצמאה תונומת תא תשרהמ דירוהל תורשפא
קר ירה .ןבומכ ,תונויארה תאו .תוחידבה תא אורקל וא .עפוש טקלטניא תולעב תומלע
.םתמשרנ םצעב הז ליבשב

םיילטיגיד םימ ינמיס

תילטיגידה הליבקמה אוה תונומתה ינסמח דגנ וקבאמב יוביילפ תא שמשמש םירזעה דחא
ךרוצל עדימו הנומתה לש םירצויה תויוכז תרהזא תא םיאשונ "םימה ינמיס" .םימ ינמיסל
.הילעב םע רשק תריצי
קראמיגיד תרבח לש (MarcSpider) רדייפסקראמ םשב היגולונכטב שמתשמ יוביילפ

םתסש 'גלוק ידימלת ינימ לכ םג לבא ,םיטאריפה תא אוצמל הרבחל תרזוע רדייפסקראמ
וינ תביטח אישנ תינגס ,טנק ןילייא .חוור תורטמל אלש ,םהלש רתאל תונומתה תא וקיתעה
לבא ,םתוא זיגרהל םיניינועמ אל ונחנאו ,םיצירעמ םה" :ךכ לע הרמא ,יוביילפ לש הידמ
."לודחל םהמ םיקיספמ טושפ ונחנא ,הזה גוסהמ םישומיש םיאצומ ונחנאשכ .קוחל דגונמ הז
תינמחולה תיטפשמה הקלחמה ישנאמ רהזייש ול בטומ ,ןפשה ןובשח לע רשעתהל הסנמש ימ לבא
.ולש96