הורים מחוברים 3 @ connected parents 3
back to horim

3 םירבוחמ םירוה


email: maariv@newmail.net

םישוח ןורכש לש םישדוח העשת

תקוניתל האג בא ,רומ ףזו'ג םיקהש םיהדמה רתאל םיארוק ךכ ,"םינושארה םישדוחה תעשת"
םירוהו ןוירהב תוגוזל ,דואמ ישונא תאז םעו יביטמרופניא ,הבוח רתא .המא םשב הדומח
.תוקונית םירצונ ךיא ןיינעתמ רבכש ליגב םידליל
לבא .(הבר תונלבס וא) קזח יד בשחמו שידח ןפדפד םנמא ךירצ הזה רתאהמ תונהיל ידכ
תוולל ךכו ,עקר תקיסומ עומשל רוחבל רשפא .עפומה וניניעל ללוגתמ ,הלוע רתאהש עגרמ
הציחל .תונטקה היתואירמ העקבש הנושארה הקעצה דעו קלוחמ את התויהמ המא לש העסמ תא
לש הפוקת לכב תוחתפתהה תא םיאור ךכו ,הנומתה תא הפילחמ םיאתמה שדוחה תרפס לע
עגרמ .האלה ןכו תושעל עדוי אוה המ ,רבועה לדוג המ ,ופסונ םירביא וליא ,ןוירהה
.הזה עפומה תא ןטקה בלה תומיעפ םג תוולמ ,קפודה תליחת
ונחנא ינשה שדוחב .ותשא ,הנאיד לש התומדקתה ירחא תונומתבו ללמב בקוע ףזו'ג
לע רמהמ ףזו'ג ,ןב הזש תענכושמ הנאיד ישילשה שדוחב ,הלש רקובה תוליחב לע םיארוק
,"סקוב קיק"ב םלועה תפולא ,תב ןכא וזש ררבתמו ,דנואס-הרטלואה יעיבר שדוחב ,תב
.סני'גל תסנכנ אל ףוספוס הנאידו ,הקיסומ הל םיעימשמ רבכ ישימחה שדוחב .רומ ירבדל
.המא לש םיירבועה הינפ תנומת ךסמה תא האלממ ישישה שדוחב
תונוזמל הביגמ איה ינימשה שדוחבו ,הירוה תולוק תא ההזמ רבכ איה יעיבשה שדוחב
,יעישתה שדוחבו .רומ חוודמ ,"רידס ןפואב הדילג תושרוד ייח לש םישנה יתש" .םימיוסמ
.טורטורפב תראותמ ,המצע הדילה ,ןבומכ
אוה - הדלונ זאמ ןכש ,ותב לש התוחתפתהב רתאה תא ןכדעל ותנווכב ןיאש בתוכ רומ
.ואידיו תמלצמ םע הירחא ףודרל רשאמ התיא קחשל ףידעמ
םינושארה םישדוחה תעשת

קילקה רוד לש הקילקה

רבדל רשפא וישכע ."סקיאה רוד" הזל וארק םלש רוד רידגמה גשומ ונעמשש הנורחאה םעפב
הרידגמ "הידמ אמאמ" רתאב םסרפתהש רמאמב .(Clickerati :תילגנאב) "קילקה רוד" לע
תכרעמ םתיא םיאיבמש ,םיעשתה תונש ידילי ,הזה רודה תא ,הרשע תבל םא ,לארה תידיע
טולשל םיצור םה ,הב שמתשהל םיצור םהש קר אל .היגולונכטהמ תויפיצ לש ירמגל השדח
.הב
התוחאל הרק ארונ והשמש הזירכהו דחא םוי הילא השגינ התבש תבתוכ לארה
ינא" :קחשמ ףילחהל הטילחה הנטקהו ,םינפ דימעהלב וקחיש הנטקה התוחאו איה .עבראה תב
לענ הסייג םגו ,תדלקמ הנממ התשעו תירכ החקל איה .הזירכה ,"בשחמה ךותב היהא
הלוכי תא .הקיסומ ךל עימשהל הלוכי ינא .יתיא רייצל הלוכי תא" .רבכע רותב תולמעתה
איה .הנוש רודל תכייתשמ ילש עבראה תבש יתנבה" :תונשרפהו ."יקילקת קר .יתיא רבדל
.לארה תבתוכ ,"קילקה תדלי ,ילטיגידה רודה לש תיתימא הדלי
.12 דע 5 ינב םידלילו םירוהל תויוליעפ עפש שי רתאב ,הזה ןיינעמה רמאמל רבעמ
ךירדהלו (םמצעב ורדתסי רבכ רתוי םילודגה) בשחמה דיל םינטקה םידליה םע תבשל רשפא
רוביח ,"תומתוח" תועצמאב רויצ תוללוכה ,(תילגנאב ולוכ רתאה) תויוליעפב םתוא
ןודעומל ףרטצהל רשפא .דועו תועשעשמו תונטק תויצמינא תריצי ,תונומת ךמס לע םירופיס
.רתויב ץלמומ .םיחרואכ רקבל וא ,םירבח
הידמ אמאמ

םסוק אבא ,הפשכמ אמא

החפשמה לש םינושה םיטביהב קסוע ,ןודרוג ז'ג ידיב 1996-ב םקוהש ,תינאגפה תורוהה רתא
ידבוע ,םיינאגפ םירתא לש המלש תשר שי .םאתהב םידליו הפשכמ אמא ,םסוק אבא :תינאגפה
.תוינאגפ תוחפשמל םירתא לש תדבכנ תעבט הכותבו ,המדאה תדב םינימאמו תולזמו םיבכוכ
דמלל שיש תונורקע ,םייטפשמ םיניינע ,םידליה ךוניחל תוצע שי תינאגפה תורוהה רתאב
.םיינאגפה םירוהל ןיינע ילעב םירתאל םירושיק דועו םירמאמ ,תויוכז ,םידליה תא
םגו ,"תירוביצ תועדומל תופשכמה תגיל" וא ,"הפשכמה לוק" יטנרטניאה ןיזגמה :לשמל
םהידליש וששח םיינאגפ םירוה :תוחיכשה תויעבה ןיב ."המדאה תותדל יטפשמה עויסה תשר"
ידיב םהמ וחקליי
אל :רקיעבו ,תינאגפה תשרומה תא םידליל ריבעהל דציכ דומלל רשפא רתאב .תונוטלשה
.תוילנויצנבנוקה תותדה יפלכ תוניוע שיגרהל
תינאגפה תורוהה רתא


םירבוחמ םירוהל הרזחב

Sarit Perkol's internet columns