הורים מחוברים 2 @ connected parents 2
back to horim

2 םירבוחמ םירוה


email: horim@newmail.net

לוקרפ תירש תאמ


תודיל לע תוברק ירופיס

םיעבצב התוא ראתל לכות תאזה היווחה תא הרבעש השאו ,המצע ינפב רופיס איה הדיל לכ
ליאוה .םהלשמ םידלי רבכ שי הידלילשכ ,םינש תורשע רחאל םג לומתא היה הז וליאכ םייח
רתא .להנתת איה ךיא תעדל ןיא ,המצע תדלוי התוא לצא וליפא ,תדחוימ איה הדיל לכו
,תודיל לע םירופיס ללש טקיל "תודיל ירופיס" םשב
ורבע םרטש םישנל הרהזא תלמ קר .ןיינעה ליבשב קר ,ירחא םגו ,ןוירהבשכ אורקל רשפאש
תודיל לע עומשל םיצור אל םימעפל :טנרטניאב קר אל ,תואיצמב םג הנוכנש הצע ,הדיל
.רדסב ירמגל הז םגו ,תודיחפמ וא תושק
תודיל ,תונושאר תודיל :םירודמ יפל םירופיסה םיקלחנ ,תילגנא בותכה ,רתאב
וא תוינש תודיל ,תוכבוסמ
לקהל ידכ ,קסוע אוה המב תוריהבמה ,חתפמ תולמ םע תרתוכ שי רופיס לכל .דועו תורחואמ
.תואצמתהה לע
תזרוזמ הדיל" ,"תדליימ םע הדיל" ,"םילוחה תיבב תיעבט הדיל" ,"םימואת תדיל" :לשמל
רחא ,ןיצוטיפ םע
.האלה ןכו "לרודיפא ךכ
םיפצמ תובאו ,הדילה תינכות יבגל "תונווכ תרהצה" ןיעמ םג ןיכהל רשפא רתאה ךרד
דציכ אורקל םילוכי
םגו תוירט תוהמאו ,הדילל הנכה לע םינוידב ףתתשהל ןתינ .םיריצה ןמזב גוזה תבב ךומתל
תונמזומ תוקיתו
.ןהלשמ "תוברק ירופיס" רתאל םורתל

הדילהמ תוברק ירופיס

םירויא םע ,הדילל ךוניח

הכימתבו הקנהב עויסב ,הדילל הנכהב קסוע ,1981-ב םקוהש ,הדילל ךוניחל ילארשיה זכרמה
.הדילה רחאל
לעו זכרמה לע ,יתודידי חוסינב ,תירבעב עדימ אוצמל רשפא זכרמה לש טנרטניאה רתאב
םירושקה םיאשונ
,תומישנ ,הדילל הנכה סרוק לע המגדהל םירויא םע םירבסה ,לשמל .הדיללו הדילל הנכהל
,הדיל תוחונת
.דועו הקנה
הדיל לע ,ללכבו ,םינוש םיבאכ יככשמ לש תונורסחהו תונורתיה לע םירבסה רתאב שי
םירושיק ,תוכירדמ תמישר םג םש אוצמל ןתינ .םיבאכ יככשמ םע הדיל תמועל תוברעתה אלל
.זכרמה םע רשק תריציל ינורטקלא ראודו ןופלטו םירחא הדיל ירתאל

הדילל ךוניח

ירסיק חותינ לע תעדל תיצרש המ לכ

תורשפאה תארקל ןנוכתהל הצורש ימ םגו ,ירסיק חותינב תדלל תדמוע איהש שארמ תעדויש ימ
תנמזומ ,הזה
,תודבוע ,םינוכיס ,הירוטסיה :םיירסיק םיחותינ לע (תילגנאב) עדימ עפש דגאמה רתאל
חותינמ ענמיהל ךיא
ןוטרס וליפאו חותינ ירחא הקנה ,חותינה ןונכית ,תירסיק הדיל ירחא הליגר הדיל ,רתוימ
הארמש ואידיו
,ירסיק חותינ ימוליצ לש תרדהנ הירלגו אשונב תוחיש םורופל רושיק םג שי .תירסיק הדיל
לש ותשדע ירפ
רתאה םג םהל דלונ - קוניתה ירחא תצקו ,טסקטה תא הרביח םאה .ונב תדיל ירחא בקעש בא
.הזה

Father's World :םעפהו ,באה תניפ

אוה הזכ חלצומ רתא .תשרה יבחרב םיבחרנ םירוזא םישדקומ ,םיקיתו וא םישדח ,תובאל
וז ."בא לש ומלוע"
,םיקוור ,םישורג ,םיאושנ) םיגוסהו םיליגה לכמ ,תובא לש תילאוטריו הליהק ןיעמ
,תיבב םידבוע
רדח" ומכ הנשמ ירוזאלו יללכ ןפואב תוהבאב ןוידל םיקלחנ היפגאש ,(ילוכו םיירוה-דח
,"הדובעה
וליפאו "תונח" ,"תואירב" ,"תושדח" ,"םיטפשמ םיניינע" ,"םיבאשמ" ,"תוללותשה"
."םינוכתמ"
הדובעה רדחב .הזה רתאב ןיינעמו ןווגמ רמוח ואצמי תילגנא יארוק/ירבוד תובא
רשפא תיללכה תוהבאה תניפב ,םירחא תובא םע תוחישב ףתתשהלו םשריהל רשפא ילאוטריווה
רבחל ליחתה רומייס טסרופ .תוהבאה ייח לע םייביטמרופניאו םייטסירומוה םירמאמ אורקל
אוה ותשא לש המחרב רבועה יכ ול עדונש רחאל םישדוח העברא "בא לש ונמוי" ארקנה ךמסמ
,האלמ הרשמב תובאל דחוימ ןיזגמ םג שיו ,תולאש לע בישמ ץיבורוה דט ר"ד ,רכז ןב
.לדגו ךלוה םרפסמ - תירבה תוצראב תוחפל ,רתאב תושדחה תניפמ הלועש יפכש
.רודמב ךכ לע חוודל חמשא .המוד המזוי םיריש ילארשי באל קר תוכחל ךירצ וישכע

באה םלוע


םירבוחמ םירוהל הרזחב