הורים מחוברים 1 @ connected parents 1
back to horim

1 םירבוחמ םירוה


email: maariv@newmail.net

לוקרפ תירש תאמהרקמב .םיינש וא דחא טוטאז םכל שי ,שדח קונית םכל דלונ ,ןוירהב םתא !הבוט העשב
םכל שי ,ןושארה
בצמל ועיגה רבכ םיטוטאזה םא .עגר לכ לצנל יאדכו ,טנרטניאב שולגל עפשב ןמז ןיידע
םינשי םהש ךרובמה
םתסה ןמ םתא ,שדח קונית םכל דלונ םאו .טנרטניאל ןמז תצק םכל שיש יאדו ,הלילה לכ
םיבשוח אל וליפא
תובותכל ,תודקוממ תוחיג תושעל םילוכי ,םיירט םירוה ,םתא וליפא לבא .בשחמה לע
רוזעל ולכויש תוצלמומ
.םירבוחמ םירוה - תויהל םילוכי םכלוכ .םכתא עשעשלו םכל

?םתרחב רבכ ,םש

לש רתאב תומש לש רחבמ אוצמל םילוכי ,םימואת/תב/ןבל םש םישפחמה ,ןוירהב םירוה
תומשה ."הנרטמ"
.תולקב ואצמת - תמיוסמ תואב ליחתמה םשב אקווד םכשפנ הקשח םאש ךכ ,ב"אה יפל םיקלחנ
,הרבחה ירצומל תיפיצפס תוסחייתמ םנמא ןקלחש ,תובושתו תולאש םג שי הנרטמ לש רתאב
,הביס לכ ילב הכוב ילש קוניתה" ,לשמל .קונית לכל תומיאתמו תויללכ תורחא לבא
לש תרכומה העפותהמ םילבוס ,םא בלח םיקנויה םג ,םיבר תוקונית" :הבושתהו ,"?עודמ
הניא תקיודמה הביסה םויה דע .ברעהו םיירהצה רחא תועשב ללכ ךרדב ,רבסומ יתלב יכב
.ןטב יבאכ תמרוגה ,לוכיעה תכרעמב םיזג תורבטצהב רבודמש םירובס .העודי
,ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ .םישדוח המכ רובעכ םלעיתו ךלתש העפותב רבודמ ללכ ךרדב
עגורה אקוודש
."הבוטל עיפשהל םייושע םירוהה לש תוחונינהו
תונורתי וליא ,תושק "תואיצי" ,החוראה רחאל ןוזמ תטילפל תועגונ רתאהמ תורחא תולאש
.דועו תוסיידל שי
קוניתה תא בלכל גיצהל דציכ :תירוקמ היגוסל תוסחייתה םג שי םיישדוחה םירמאמה רוזאב
רנירטווה .שדחה
ןב רקועמ םיעור בלכ ,ימיטב םילפוטמה ,תנסאו יעור לש םתלאשל שרדנ סאימחנ לייא ר"ד
םיפצמו ,םינש שש
לע ורמאמב ריבסמ סאימחנ ר"דו ,שדחה קוניתל ימיט ביגי דציכ תגאדומ תנסא .קוניתל
ריעצ שונא ןב שדחה קוניתב וארי םירקמה בורבש ,םיבלכה בור לש תילאיצוסה תוגהנתהה
הארמל תונרקס םילגמ םיבלכה בור ,תאז םע .וב "אנקל" אלו םירז ינפמ וילע ןנוגל שיש
.תוריהז יעצמא טוקנל שי ןכל ,קוניתה
תירבעב בותכ רתאה .םיעצבמו םירבסה ,םירצומה לע עדימ הנרטמ לש רתאב שי ,ףסונב
.שמתשמל יתודידיו

הנרטמ רתא


םיהדמה קוניתה

ףסונ .םירוהל םידעוימה םיאשונ לש עפש שי "םייט-טנראפ" (תילגנאב) יטנרטניאה ןיזגמב
תא הכה"ל
תואירבל ךירדמו םיפסכו הדובע יניינע ,ןוירה ףגא ,(תוחיש ירדח) םיטא'צ ,"החמומה
שי ,דליה
.םיהדמ ןכא אוהו - "םיהדמה קוניתה" ארקנש רודמ "םייט-טנראפ"ב
םיצחול .הנש ליגל דעו ,דלונ התע הזש לזוגמ לחה ,קוניתה ליגב רוחבל ןתינ הזה רודמב
דע תחאמ הרפס לע
,םיציח םיאצוי הנומתה ןמ .יטנוולרה ליגב קוניתה לש עבצ תנומת םילבקמו 12
םינוש םיאשונל םיסחייתמה
,המישנ ,רובטה לבח :דלונ התע הזש קונית ,לשמל .הז ליגב קוניתל םירוה םיקיסעמה
,רוע ,שאר ,הייאר
,ריס :םירחא ויהי םיאשונה ,שדוח 12 ןב קוניתב םתרחב םא ,תאז תמועל .ןימה ירביא
הליכא ,תדלומוי
םימואת לע םג םש אורקל רשפאש ךכ ,םימואת גצייל ורחבנ םישדוח השיש ליג תא .דועו
תוינפה אוצמלו
.םימואת לודיגב םיקסועה םירחא םירתאל
הנומתב תוגצוימה ,תופסונ תוינפה שי ,טרפמה יפל ,ליג לכל םייפיצפסה םירבסהל ףסונ
.ילמס ץפח לש הנטק
היפוג ,וטואב תוחיטב תואסכל הנפמ וטואל תוחיטב אסכ ,תויאופר תוצעל הנפמ פוקסוטטס
הנפמ הנטק
.הנוכנ םתשחינ ,ןכ - ץצומו םידגבב קוסיעל
םילותיח 5000 הלכמ יוצמה קוניתה" :לותיחהמ הלימג תליחת לע רתאהמ םירבסהל המגוד
לשב אוהש ינפל
הרוצב םיחילצמ םיטוטאזה .רופסל וחרטת לא .םיליגר םינותחתלו לותיח-יסנכמל רובעל
אל םבור .םהלש ןמזב הלימגה ןוויכל הזה יקנעה דעצה תא םישוע םה רשאכ ,רתויב הבוטה
תא ושפח ?יתמ ועדת ךיא .היינשה הנשה ףוס תארקל דע תוסנל ליחתהל וליפא םינכומ
שבי ןיב לדבהה תא ןיבמ אוה .תופוצר םייתעש ךשמב שבי ראשנ טועפה :םיאבה םינמיסה
אלמל עדוי אוה .הרזע ילב ריסה לע בשוי אוה ."ךירצ" אוה יתמ עדוי אוה .בוטרל
."תוטושפ תוארוה

םיהדמה קוניתה


הלימ לע הלמ

ץיצהל םכל יאדכ ,תווצמ ירמוש םכניא םתאו ,רכז קונית בוט לזמב םכל דלוויהל דמוע םא
ארקנש רתאב
אלל ,יגרוריכ ןפואב קוניתה תא לומל םיניינועמש ימל דעוימ הזה רתאה ."הבוט הלימ"
,ינבר תירב סקט
.תירבה םד תציצמ לש לילעב ינייגיה יתלבה גהנמה אללו תוכרבה אלל
.םיזע םיבאכ שוחל לגוסמ םימי הנומש ןב קונית םג ,תחוורה הנומאל דוגינבש ,בתכנ רתאב
רוסא להומל
באכ תמרוג ,תיגרוריכה הלימה ידדצמ יפל ,להומ ידיב הלימה ,ןכל ,תימוקמ המדרה עצבל
.רתוימו בר
רבודמ .תימוקמ המדרה רחאל הלימה חותינ תא עצבמה ,גולורוא לע םיצילממ רתאה יליעפמ
בותכה) רתאב
לולע דלונה ךרה תירבה סקטב) רתוי םימלוה םיירטינס םיאנת לע (תילגנאב וא תירבעב
םיקדייחב קבדיהל
."םדה תציצמ" לש קיתעה גהנמהמ תוענמיה לעו (םיחרואהמ וא להומהמ
.םיפסונ םירוריבל ,תורשקתה יטרפ שי רתאב

תיגרוריכ הלימ דעב - הבוט הלימ


םירבוחמ םירוהל הרזחב

Sarit Perkol's internet columns