? מי גאון של אמא @ who's mom's genius?
back to horim

?אמא לש ןואג ימ

email: horim@newmail.net


תונקהל היעב םוש ןיאו ,עבש ןב דלי רשאמ אורקל הנש ןב דלי דמלל רתוי לק
ודועב ידפולקיצנא עדי ול
רבכ הז 'א התיכש ךכ ,לודגל קיספמ םצעב ונלש חומה שש ליגב .םילותיחב
רפס לש הנעטה וז - ידמ רחואמ
ךידי ומב ןואג ךל השע ."קוניתה תנובת תא ליפכהל רשפא" ,ביהלמ


לוקרפ תירש תאמ

תטיש" איצממ ,יקוזוס י'ציניש ר"ד לש ,1998 ראוניב ,ותומ לע העידיה
שולש ינב םיללוע האיבהש "יקוזוס
ףא ללהמה ,רפסמ תולעפתה לש המוציעב יתוא הספת ,האלפומ הרוצב רוניכב ןגנל
תנובת תא ליפכהל רשפא" .םיטועפה וניאצאצ לש םוצעה לאיצנטופה תא אוה
דבלמו ,"רבוקיר'צ" תאצוהב תירבעב אצי ,ןמוד טנ'זו ןמד ןלג תאמ ,"קוניתה
רחואמ תצק הלאה םירפסל העיגמ דימת ינאש השוחת םג יב ררוע אוה ,בר ןיינע
.אורקל וכישמת ,םילותיחב דוע םכלש םידליה םא .ידמ
תאמ ,"ידמ רחואמ רבכ םידליה ןגב" רפסה ידיל לפנ ,עברא ןב היה ילש דליהשכ
ידסייממ ,הקוביא ורסמ
,תוטועפו תוקונית לש תוגלפומה תולוכיה לע רבדמש ,רפסהמ יתמהדנ ."ינוס"
,הקוביא לש ורפסש יתרעטצהו
.ידמ םדקומ ידיל לגלגתה אל ,שולש ליגב רבכ םיבצועמ חומה ילגעמ יכ עבוקה
,םש בתכנ ,שולש ליג דע
בשחמה ךותל םינכתה םיפסונ ,ךליאו הז ליגמ .ונדלי לש שארב "בשחמה" הנבנ
םירושיכ דצל ,הזה יגולויבה
.שולש ליג דע הבצועש תלוכיה לע םיססובמה
רפסה רבחמ ,ןמוד ןלג לש ויחבש ובתכנ הקוביא לש ורפסב תירוחאה הכירכה לע
ךקונית תא ידמל" קיתווה
רמוא ,היפלדליפב "תישונאה תלוכיה שומימל םינוכמה" להנמ ,ןמוד ."אורקל
תא םייסמ ישונאה חומהש
וא ,היהי קוניתה המ םצעב תועבוק תונושארה םינשה ששו ,שש ליגב ותוחתפתה
יכה אל הזש ךכ .תויהל לכוי
,הנומש ןב רבכ ילש דליה .'א התיכל דע האירקה דומיל םע תוכחל ונדצמ ןובנ
.םינש המכב יתרחיא בוש
ליגב ,תודמולו בשחמ יקחשמ תוכזב ,ףשחנ אוה ,ונימיב םידליה בור ומכ ,םנמא
ןובשחל ,האירקל רתוי ריעצ
תפישחש ,הנקסמל עיגהל אלש השק שדחה רפסה תאירקמ לבא .ידפולקיצנא עדילו
םצעב ונחנאשו ,תיתטישו תנווכמ רתוי הברה תויהל הכירצ הלאה םירבדל טועפה
השוע ךיא" דומלל רבד ותוא הז ,טועפה וא ,קוניתה ליבשב .רקי ןמז םיזבזבמ
.םידלי קחשמ הז לכה ,וליבשב .הלאוצנו לש הריבה ריע יהמ דומללו "הרפ
רפסה םהל עיצמש המ תא עצבל םאו בא לש םתוכז לע םחליהל םינוכנ ונחנא"
תא עצבל אל רוחבל וא ,הזה
:"ונדמל רשא תא םאו בא לכל רפסל ונילע לטומ" .םירבחמה םיבתוכ ,"ויתוצלמה
הנש ןב דמלל גנעמו לק
אורקל הנש ןב דמלל גנעמו לק הקיטמתמ הנש ןב דמלל גנעמו לק אורקל
וא ,םייתש וא) הרז הפש ןיבהלו
אל) בותכל םישדוח העבראו םייתנש ןב דמלל גנעמו לק (וצרת םא שולש
(תוזחמו םירופיס םא יכ ,םילימ
ילבמ תוגרדמב לופיל וא ,טלב דוקרל וא) למעתהל יצחו הנש ןב דמלל גנעמו לק
דמלל גנעמו לק (עגפיהל
הנש ןב דמלל גנעמו לק רחא ילכ לכבו רתנספב ,רוניכב ןגנל יצחו הנש ןב
,םירופיצ תודוא לע יצחו
ןפוא ,תומשה תא ... םיגד ,םיקנוי ,םיפדצ ,םילחוז ,םיקרח ,םיצע ,םיחרפ
לכו םהלש יעדמה ןוימה ,יוהיזה
יצחו הנש ןב דמלל ןיינעמו לק םהילא רשקב ותוא דמלל וצרתש רחא רבד
היפרגואיג ,הירוטסיה ,תוחרזא
לכ תושעל ,םצעבו ,רייצל וא םושרל יצחו הנש ןב דמלל גנעמו לק אל המו
וינפב גיצהל ולכותש רבד
,וללה םירבדה לכמ דחא וליפא טועפ םידמלמ רשאכ הרישיו תיניינע הרוצב
םידמלמ רשאכ הלדג ותנובת
םירבדה לכ תא טועפ םידמלמ רשאכ תקסונ ותנובת ,וללה םירבדה לכ תא טועפ
הבהאב ,החמשב ,וללה
."תלפכומ ותנובת ,דובכבו
תא קיזחמ המ ,אבא" :ונידלי םילאושש תואלפנה תולאשה לע עיבצמ ןמוד
ךותל ןטקה שיאה סנכנ ךיא ,אבא" "?קורי אשדה המל ,אמא" "?םיימשב םיבכוכה
םילאושש תולאשה ומכ קוידב ,תוקירבמ תולאש "?היזיוולטה
בתוכ ,תחא דימת איה התוהמב לבא ,םיחסונ ינימ לכ ונלש הבושתל .םינעדמה
ארונ אבא ,דלי ,הארת" ,ןמוד
בתכמ הז לע בותכל ליבשב ,ןוכיתה חרזמה תלאשב תושעל ךירצ המ טילחהלב קוסע
ול דיגהלו ןותיעה ךרועל
לע םינוע אל ונחנא ."בשוח אבאש ןמזב תצק קחשל ךלת אל המל .תושעל המ
ינפמ וא ,הלאה תופיה תולאשה
אל ונמצע ונאש ינפמ טושפ וא ,הבושתה תא ןיבי אל טוטאזהש םיחוטב ונאש
.הבושתה תא םיעדוי
הלוכסאה דגנ הצופנה הנעטה ירה וז ?םיקחשמה םע המ ?תודליה ןדבוא םע המו
תאז עדוי אל דחא ףא" .תאזה
אל םינטק םידלי ,לשמל .םירהממ םה" .ןמוד בתוכ ,"םמצע תוקוניתהמ בוט
םיצור םה ,םיעוצעצ םיצור
אוה ,לקמ ןטק דליל םינתונ םא .עוצעצ ודועמ איצמה אל ןטק דלי ףא .םירישכמ
ףלוג טבחמל ותוא ךפוה אל
שדחה ץעה ןחלוש לא ,ןבומכ ,עיגמ אוה אבה בלשב .שיטפל אלא ,סיסב רודכל וא
חוכה לכב וב הכמו ןולסב
תויהל הז םיצור םינטנטקש המ .ימוגה זוורבל הרזח - עודי ףוסה .ןמאתהל ידכ
םה .רהמ רתויש המו ךומכ
."םיצור םה המ םיעדוי
ךכ לכ םירבד ןיבי ,ויכרצב טולשל עדוי אל דועש ,הזה קי'צנטקה ךיא
רשוכה ,ןמוד ירבדל ?םיכבוסמ
רבד לכ קונית דמלל רשפא .ליגל ךופה סחיב דמוע תוימלוג תודבוע םינפהל
רשי ןפואב ול גיצהל רשפאש
בוט רתוי תופש םיטלוק תוקוניתש עודי ירהו) לשמל ,תופש .יתדבועו
תודבועמ תובכרומ ,(םירגובממ
הלאה םירבדה תא םידמול םינטנטקה .םילימ יפלא תורשע .םילימ תוארקנש
םדאש לככ .ןגב "ןטקה ןתנוי" תא םידמול םהש ומכ ,ץמאמ לכ ילב ,הזומסואב
.ןתוא רוצאלו - תודבוע םינפהל רתוי ול לק ךכ ,רתוי ריעצ
.ןמוד ןקתמ ,ןוכנ אל הז .ליגה םע םיפירח םיכפוה ונאש םינימאמ םישנאה בור
ונא ךכ םירגבתמ ונאש לככ
.םידלי תמועל ,ונלש רבטצמה ןורתיה הז .המכוח םירבוצ
תלוכיה ,הדילה עגרמ" .ריבסמ אוה ,עדי אללו הניב אלל םידלונ תוקונית
,ליט ומכ תקסונ תודבוע םינפהל
דע תוריהמב תרשייתמ תלוכיה תמוקע ,םוצע הבוגל הקיסנ ירחא ,ליטה ומכ ךא
שש ליגב .יקפוא וק לש בצמל
שש ליגבו ,הגרדהב הלוע ,תאז תמועל ,המכוחה תמוקע .השעמל תמייתסמ הקיסנה
הליחתמ קר םצעב איה
וא תוחפ תמלענ ץמאמ לכ אלל עדימ םינפהל דליה לש ותלוכי הז בלשב .אירמהל
החימצה המתו ,חצנל רתוי
,תאז םע .תויהל דמוע אוהש המל רתוי וא תוחפ עיגה אוה .חומה לש תיתועמשמה
."וייח ימי בור חומצל ךישמת איהו ,חתפתהל הליחתמ קר ותמכוח
סרוג ,בושחש המ לכ - ?המכו ,הלא תורקי םינש ששב דומלל לוכי אוה קוידב המ
רתוי אל הז אורקל .ןמוד
הברהש םיעדוי ונחנאו ,םילימ תוארקנש תודבוע לש לודג רפסמ דומלל רשאמ
קונית דמלל .עבש ןב דמלל רשאמ ןזואה ךרד השדח הפש הנש ןב דמלל לק רתוי
תלעב איה הבותכה הלימה .תרבודמ הפש ודמלל רשאמ רתוי וליפא לק הבותכ הפש
אל םעפ ףאו התוא שבשל רשפא יא ,אטבמ לש היעב התוא ןיא ,העובק הרוצ
.טקשב ידמ רתוי התוא םיגוה
שי :תושירד שולשב קר דומעל שי ןזואה ךרד הפש ןיבהל הנש ןב דמלל ידכ
םר לוקב הלימ לכ תוגהל
וניא הנשה ןב לש העימשה ביתנ יכ ,םימעפ המכ הילע רוזחל שיו תוריהבבו
טקניטסניא ךותמ .לשב
ןה דימתו רורבו םר לוקב ןהיתוקונית לא תורבדמ דימת תוהמא היציאוטניאבו
אב ימ" .םירבדה לע תורזוח
.הילא אב הקוניתו ,"אמא לא אב ימ" ,"אמא לא
הזה ךילהתה .לישבהלו חומצל חומה לא עמשה ביתנל םרוגש המ הז קוידב ,השעמל
יגולויסיפוריונ אוה
ותוא קוידב .יגולויסיפוריונ אוה ןיעה ךרד רסמה דומיל ךילהת םג .ועבטב
ךרד רסמה דומיל ומכ ךילהת
לע רוזחלו תורורבו תולודג תויתואב בתכיהל ךירצ רסמה .ןמוד ריבסמ ,ןזואה
.ומצע
תוקוניתל םיארמ אל ונחנא .ןמוד עירתמ ,םיעיקשמ אל ונחנא הזב קוידב לבא
תורורב ,תולודג םילימ
,האישנל םיחונו םילוז ,םילק ויהי םינותיעו םירפסש ידכ .ןמצע לע תורזוחו
ידמ רתוי הברה סופד ונרצי
תרשע רבכ 1. .תואצות יתש ךכל שי .קוניתה לש לשב אלה הייארה ביתנל ןטק
תא םירמוש ונא הנש םיפלא
לש הייארה יביתנ 2. .ןושלב םינואג םהש ,תוקוניתהמ דוסב הבותכה הפשה
הברה םיחתפתמ ונלש תוקוניתה
םרוגש אוה שומישה ,עמשה יביתנ לש הרקמב ומכ .םהלש עמשה יביתנמ טאל רתוי
.חתפתהל הייארה יביתנל
םילשכנ ךכ לשב קוידב .אורקל עבש ןב דמלל רשאמ אורקל הנש ןב דמלל רתוי לק
17 דע עבשה ינבמ שילש
.ידמ רחואמ טושפ הז .רפסה תיבב האירק דומילב ונלש
ודמלתו ידפולקיצנא עדי ול ונקת ,ןמוד בתוכ ,אורקל םכקונית תא ודמלת םא
,קונית ודועב הקיטמתמ ותוא
לע תוטלתשהב ןורתי 2. וייח לכ רבגתו ךלתש הקיטמתמל הבהא 1. :ול וקינעת
רתוי 3. םיבורק םיאשונ
אוה ,רבחמה ףיסומ ,ךכב יד אל םאו .חומה לש תרבגומ החימצ 4. הנובתו רשוכ
.רתוי רשואמ םדא היהי םג
ןמז םיזבזבמ אל ,םליבשב רתויב לק אוה דומילהשכ דומלל םהל םיחינמש םידלי
אלו םומעש וא לוכסתב
.רתוי םירשואמ םייח םילהנמ םה .בל תמושתב תוכזל ידכ תומוהמ םיררועמ
אשונ שי םא .עבש ןב רשאמ תודבוע לש איהש הרדס לכ הנש ןב דמלל רתוי לק
זא ,יתדבועו רשי ןפואב קוניתה ינפב גיצהל ולכותשו ,דחוימב םכילע ביבחה
םתא .בטיה ותוא דמליו ,םכתא םיהדתש תוריהמב ותוא דמלי אוה .השקבב
,הקיתעה תעה לש הירוטסיה ,םילחוז ,תינפי ,תונמאה תודלות ,תרפצ םיבהוא
טילחהל הז תושעל םהילעש לכ ?םוליצ ,םימ יקס ,הרטיגב הטירפ ,הלילצ ,הציר
החמומ היהי אוה שולש ליגבו ,תיתדבועו הרשי הרוצב אשונה תא גיצהל דציכ
וא תוכמסה היהי אוה ,ךכב הצרי םא 21, ליגב .שפנ תבהא ותוא בהאיו םוחתב
.ןמוד חיטבמ ,םוחתב ףולאה
דוקפת הז .ןהב םיטלושש םיקוחה תא ומצעב הלגי אוהו ,תודבועה תא טועפ ודמל
ישונאה חומה לש הנבומ
.("םיפטוטיצ") םישוע םינטק םידליש קודקדה תויועטב היוצמ תרדהנ המגוד
לע עיבצמ שולש ןב דלי ,לשמל
שיש הנקסמל עיגהו הפשה תא ןחב אוה ."ןאטאטמ הנה" רמואו תובוחרה הקנמ
לבקמ התאו ,םצע תומשל תוכפוה ןה ,"ן" ןהל םיפיסומ םאש תומיוסמ תולועפ
העט טועפה .דועו "ןדקר" ,"ןייחש" ,"ןייתש" ,"ןלכא"
?אמא לש ןואג ימ זא .הפשה לש תויקוחה תניחבמ ירמגל קדצ לבא ,הלימב

200 לש ויק ייא

לעננ םא .הז והזו - יגולונורכ ןמז לש םינש שש ונל שיש ,בתוכ ןמוד ןלג
לכ ול קינענ אלו ןוראב קונית
היהי קוניתה שש ליגב :תחא תורשפא קר שי ,וייחל תונושארה םינשה ששב עדימ
.טוידיא
וילא סחייתנ לבא ןוראב ותוא לעננ אל ,וייחל תונושארה םינשה שש ךלהמב םא
ידי לע ,טוידיא אוה וליאכ
הברה היהי אוה שש ליגב .בוט רתוי הברה אציי אל אוה ,לשמל ,ונממ תומלעתה
וליג ינב לש עצוממל תחתמ
.100-מ תוחפ לש יתימא ויק ייא ול היהיו
תא קוידב גישי אוה ,םיעצוממ םידליל םיסחייתמש ומכ קוידב וילא סחייתנ םא
היהי אוה ,רוציקב .עצוממה
היהי .תיגולונורכ הניחבמ שש ןב היהישכ קוידב תילאוטקלטניא הניחבמ שש ןב
.קוידב 100 לש ויק ייא ול
ששב ירמגל תרחא וב לפטנ ,ונידלי לש חומה לש החימצה ןורקע תא ןיבנ םא
רשאמ הלאה תונושארה םינשה
ול ריבענ םא םג הנוכנ וז העיבק .ןמוד בתוכ ,ןכ אלמלא וב םילפטמ ונייה
תנגרואמ םידומיל תינכות
עיגי דליה ,הזכ הרקמב .אל םא םגו ,יללכ עדיו הקיטמתמ ,האירקב תיתטישו
ליגב שש ןב לש רשוכל
.150 לש ויק ייא ול היהי ,רמולכ ,םינש עברא לש יגולונורכ
הנוש ןפואב ונידליב לפטנ םאו ,הזה רפסה תא םינפנו ארקנ םא ,ןמוד ירבדל
םינשה שש לכ ךלהמב ןיטולחל
עדי ול הנקנו הקיטמתמו האירק ותוא דמלנ םגו ,וייח לש הלאה תועירכמה
ול תויהל לכוי ,ידפולקיצנא
ושוריפו ,םדוק וא םינש שולש לש יגולונורכה ליגב רבכ עצוממ שש ןב לש רשוכ
- הלעמו 200 לש ויק ייא
לש הזה בושחה תמוצל עיגי אוה יגולונורכה שולש ליג ינפל ןמז המכ יולת
.םייחל תישישה הנשה


םירבוחמ םירוהל הרזחב