Sarit Perkol - הורים מחוברים
back to horim

רבייסה תשרב םירוה

email: perkol@maariv.co.il

לוקרפ תירש תאמ

שולגל חוכו יאנפ םכל שי םא לודג קפס ,םיכר תוטועפל וא תוקוניתל םירוה םתא םא
ינאש יפכ .טנרטניאב
,םיינזואה יבאכו תויטבמאהו םילוטיטהו תולכאהה לכ םע ,איהה םכל שי ישוקב הצוחלה הפוקתה תא תרכוז
?בשחמ הז המ ?בשחמ" ,םירמוא חטב םכמ םידחאו) .ינורטקלאה ראודה תא קודבל ןמז
תנווכתמ תא ,ההא
.("שיבכעה ירוק ירוחאמ ,הניפב תאצמנש תאזה הספוקל
הפוקתב םירוהל ,תורוהו תוקונית אשונב זזש רבד לכ םיארוקש ןוירהב תוגוזל לבא
רבכ דליהש תאזה הכורבה
שופיח ךרוצל וא ,תוכורא תועש המצע תא הקיסעמש תיאמצע יד תושי אוהו הבוח ןגב
םיעגר םתואב ,יתדוקנ
ןאכ שי .םירוהל םיינורטקלא םיניזגמ לש עפש ןאכ יתטקיל … ןמז שיש םירופס םירקי
רשפא םהב םירתא
םירשפאמש הלאכ ,תוקוניתל תומש םיעיצמש הלאכ ,(םכל ףוחד אל םא) םיחמומל תולאש שיגהל
ינפל שופיח
,תובאל םירתא ,תוהמאל םירתא שי .םידלילו תוקוניתל םירושקש םייפיצפס םיאשונ
תוחפשמל רתא וליפאו
,םהידיב םהיתותעש םירוהל םירתא שי .רבעב םדוק יושנ היה רבכ דצ לכ ןהב ,תוברועמ
םידקוממ םירתא שיו
.תוידיימ תולאשל ,רתוי
םימורופב היצקארטניא רוציל ,תולאש לואשל ,תוצע םורתל … ףתתשהל ולכות םירתאהמ קלחב
.םירחא םירוה םע
קוידב ער םולח ללגב םכל ררועתי אל דליהש הווקמ ינאו ,המיענ השילג היהתש זא
לבא .ןיינעמ יכה עטקב
.תומולחה תייעבל ןורתפ םג הלאה םירתאה דחאב אוצמל ולכותש החוטב ינא ,ןכ םא םג

םירוה לש קרמ

עיצמה ,שמתשמל יתודידיו העירי בחר ינורטקלא ןיזגמ אוה - םירוה קרמ - ParentSoup
,ה'לבוב" .לכו לכמ
ויארוק תא תונפהל הזה ןיזגמה לש ךרדה וז ,"!רתוי תובורק םיתעל בותכל הכירצ תא
חולשמל דחוימה רתאל
.ל"וחמ תודודו םידוד םע רשק לע רומשל הבוט ךרד .החפשמה ינבל תוינורטקלא תויולג
הז ,לכ םדוק יכ
דנלינסידל אוהה לויטה תא והשיתמ תושעל םיווקמ ירה ונלוכ - הזמ ץוחו ,החופשמ
.םיאצאצה לכ םע
םיחמומה דמצ ,לשמל) םירמאמ לש עפש שי "םירוה קרמ"ב .תפצקבש ןבדבודה קר הז לבא
סריס התרמו ליב
הינפה שיו ,(םיטוטאזה דמצ תא םידרהל דציכ םימואת לש םישתומה םירוהל םיצעיימ
.תיפיצפס םתוא ןיינעל םייושעש םירתא לא תובאל תדחוימ
11:00-12:00 .תועש תכרעמ ומכ ,הממיה תועשל הקולח שי ,ישיש ימיב חותפה ,תטפטפה וקב
.תויפש תקספה -
םיעצמא - 15:00-16:00 .הקנה - 13:00-14:00 .די תכאלמו תונמא - 12:00-13:00
.ןוירה תעינמל
רשפאו ,הדיל רדחו םיגפ ומכ ,םיאשונ דוע שי .אבצ ישנא לש תוחפשמ - 21:00-22:00
.ןוידל ףרטצהל
הדובע ךל התיה וליא" :המגודל הלאש .ימויה רקסב ףתתשהל םג לוכי ,הצורש ימ
תא תסנרפמ תאש ןמזב םידליה םע תיבב ראשיי ךלעבש הצור תייה םאה ,רתוי תמלתשמ
."?החפשמה
,"םייזעול" םידלי לש תומש םנמא הלא .תוקוניתל תומשה ךירדמב ץיצהל יאדכ :ךרדבש םירוהל
לוכי לבא
רוחבל וא ,םש לכ לע רבסה לבקל תורשפא םג שי .םיירוקמ תונויער םש ואצמתש תויהל
.םיוסמ םוחתמ וא ,םיוסמ תורבה רפסמ םע תומש

םירוה קרמ

תיטנרביקה אמאה

ולש הקיפרגה .טרפב תוהמאלו ,םישנל אלפנ ןיזגמ אוה - אמא רבייס - TheCyberMom
יונב אוהו ,תרדהנ
,םיחרואה רדח :יוצרה רדחה לע עיבצהלו תיבה לש םישרתל סנכיהל רשפא .שממ לש תיב ומכ
רדח ,חבטמה
םירדחהמ דחא לכב .דועו גגה תיילע ,תספרמה ,לוהה ,החפשמה רדח ,תירוחאה רצחה ,הנישה
םינכת שי
.יפוי שממ .רדחה אשונל םימיאתמה
,הריירק לע תובתכ ואצמת הדובעה רדחב .םיחרוא םיבתוכ לש םירמאמ שי םיחרואה רדחב
רדחב .תואירבו יפוי לע םירמאמ ואצמת רופיאה רדחב .םירקחמו םוי תונועמ ,הדובע
ללוכ) םיסחיבו ןימב קוסיע שי הנישה
לע תוצלמה דצל ,("הז תא םישוע םתא תורידת וזיאב"ו תומולחה רבג רבדב םינולאש
לע םיאצמנש) םירפס
.םיימשה תפיכ תחת תוליעפ לעו תוננג לע עדימ שי תירוחאה רצחב .(הטימה דיל הדישה
תוצעו םינוכתמ שי ,ןבומכ ,חבטמב .םויה יעוריא לע םירקס שי תירוחאה תספרמב
,םיעוצעצ ,םיקחשמ :םידליה ליבשב םירבד ינימ לכ שי םיקחשמה רדחב .תיבה קשמ יניינעב
תונויער ,בשחמ יקחשמו םיטרס לע תורוקיב שי החפשמה רדחב .ןהינימל תודמול ,םירועיש
ומסרפתהש תומדוקה תובתכה ןויכרא רומש גגה תיילעב .תולעפהו םירופיס ,תיבה בוציעל
.הזה ןיזגמב
.הדובע יניינעב קסוע "םימה לכמ" םורופ ,לשמל .םינוש םימורופ םג שי אמא-רבייסב
ל'צייר תארוקה
םישדוח השימח ורבע" :םורופל בתכמ הרגיש ,יאקירמאה הנגהה דרשמב תדבועש ,ןוסרדנא
,עובש לכ .םישדוח הנומש ןב ילש קוניתה .הדילה תשפוח ירחא הדובעל יתרזח זאמ
ינא עובשב םעפ תוחפל .ילש קוניתהמ הקוחר ינאש ךכ לע קומע בצע הווח ןיידע ינא
הדובע .קוניתה תא המידרמ ינאש ןמזב ,הנישה ינפל הכוב
,ץועייל תכלוה רבכ ינאש תורמל .יתניחבמ ןובשחב תואב ןניא ,תורטפתה וא ,תיבהמ
:הלביק ל'ציירש תובושתה תחא ."המוד היווח הרבעש יממ תוצע לבקל החמש יתייה
ףילחמ ימ בושח אל ,ךתוא בהוא יכה אוהו ,ומא תאש עדוי ךלש קוניתה ,לכ םדוק"
ימ לכו ,הקוחר תויהל השק טלחהב הז .סקלפנרוקב ותוא ליכאמ ימו לוטיטה תא ול
הארנכ ,קונית שיש ןמזב האלמ הרשמב דובעל םיאצוישכ בצע וא םשא תושגר ןיאש רמואש
תא קודבל הכירצ תא ,ךכ םא ?ןועמה יבגל תוקפס ךל שי םאה .השחכה לש בצמב אצמנ
."הז

(םאמ רבייס) תיטנרביקה אמאה


םוסמוס בוחר

ינורטקלא ןיזגמ אוה - "םוסמוס בוחר" לש םירוהה ןיזגמ - Sesame Street Parents
םירמאמ ללוכה ,ביבח
לע תובתכ ויה ,לשמל ,יתנייע וב עובשה ןויליגב .תוצע ללשו םיחמומ לש םיטרופמ
תליטנ לע ,רשוכל הסינכ
םידלי לע תניינעמו הקימעמ הבתכ םש התיה .םירייצמש םידלי לעו הקנה ןמזב תופורת
םמצע תא םירייצמש
,ןוטרב תידו'ג ר"ד הריבסה ,"םירויצה" .םירויצו תואמגוד ללוכ ,ךכמ דומלל רשפא המו
תונמאל רוספורפ
יוטיב ןתינ ותועצמאבש ,םיהדמ ילכ םה" ,היבמולוק תטיסרבינואמ תונמאב ךוניחלו
רתויב םיקומעה תושגרל
םע ,ןואד תנומסת לע התיה החמומל הלאשה ."ולש תימצעה תוהזה תשוחתלו דליה לש
םאה :הקנהב קסע יעובשה רקסה .הזה אשונה יבגל תשרב םירחא םיבאשמל תוירושיק
?קיניהל אל תרחוב איה םא הקונית תא תחפקמ םאה
יניינעבו תואירב יניינעב תולאש חולשל תורשפא שי םוסמוס בוחר לש םירוהה ןיזגמב
,דליה תוחתפתה
םיניינעמש םירתאל ,טנרטניאה יבחרב "ןגרואמ רויס" םג שי .ינורטקלאה ראודה תועצמאב
םירתאלו םידלי
.םייכוניח
ינורטקלאה ןיזגמה ."?םינוש ונימי לש תובאה םאה" :אשונב הבתכ םג םש אורקל רשפא
,600) תואמו ,לאש
וליאמ לבא ,םעפ לש תובאה אל םה ונימי לש תובאהש רורב .ובישה תובא (קויד רתיל
םה קוידב תוניחב
ארק ,תיבהמ דבועש ,שולשו שש ינב םידלי ינשל בא ,רבחמה ?םימדוק תורודמ םינוש
אוהו תובושתה לכ תא
תובא ,ןייצל שי ,הליחתכלמ םהש) רקסב ופתתשהש תובאה בור ,לשמל .ךכ לע חוודמ
ןמז רתוי םילבמ םהש ורמא (םיניזגמ לש תולאש לע תונעל םיחרוטש ,רתוי םיברועמ
.םהלש תובאה תמועל - ביכשהל ,ליכאהל ,שיבלהל ,םילוטיט ףילחהל - םהידליב לופיטב
םישיגרמ םהו ,חטשב ויה אל םמצע םהלש תובאהש ךכ לע וננולתה םה ,םירקמהמ קלחב
היה אלש ךכ ,יתלדגשכ ללכב םייק היה אל יבא" :בתכ םהמ דחא .בצעו תורירמ ךכ לע
הדבועה תא וכירעהש ויה ,תאז תמועל ."ילש אמא דבלמ ,ירבג תוהדזה לדומ םוש יל
תופתושמ תויוליעפ הביחב ורכז םלוכו ,סנרפל ידכ הליל דע רקובמ השק ודבע םהיתובאש
.אתווצב היזיוולטב הייפצו קחשמ ,תוחורא ומכ
התיה הצופנ יכה הבושתה ,"?באה לש דיקפתב םיבהוא תוחפ יכה םתא המ" הלאשה לע
ללגב שינעהל ךרוצה
.(רבעב באה לש תיתרוסמה ותלחנ היהש דיקפת) הער תוגהנתה

םוסמוס בוחר לש םירוהה

החמומה תא הכה

,ןוירה :תורוהה יניינע לכל דואמ ףיקמ רתא איה - תורוהה תשר - ParenthoodWeb
,םידליב לופיט ,החפשמ
שפחל רשפאמה ,ימינפ שופיח עונמ :ישומיש "רזבא" הזה רתאב שי .דועו תואירב ,הקנה
.םיאשונ יפל תובתכ
שי "תונוירהה תניפ"בו ,תוינורטקלא הכרב תורגא רתאה ךרד חולשל םג תורשפא שי
.תודיל לע תועדוה
יניינעב הצע לבקל ידכ םינופ םתא ןאל" ,לשמל .ףלחתמ רקס םג שי חתופה דומעב
תובתכה ןיב ."תורוה
,םיבנוגש םידלי ,רוזחמ תושיגפ ,רדהנ הבוח ןג והזש םינמיס הרשע :יחכונה ןויליגב
תופתתשה ,סיכ ימד
ןימ יסחי םייקל רתומ שדוח הזיא דע ,ךשונש ןודלי םע תושעל המ ,תיבה תודובעב
םורגל ךיא ,ןוירהב
.דועו דועו ,הלילה לכ ןושיל קוניתל
לואשל תורשפא :"החמומה תא הכה" ןיעמ אוה הזה רתאה לש בושח ישומיש ןייפאמ
רשפא תובושתה זוכיר תא .וב לופיטהו דליה םוחתב םיחמומ לש תובושת לבקלו תולאש
.היתפואימוהב החמתמ םגש םידלי תאפור ,רדפ ןרול ר"דל החלשנש הלאש ,לשמל .רתאב אוצמל
,הנוזתה לע החיגשמו ותוא הקינמ ומא .םוי 14 ןב קונית ונל שי" :התיה הלאשה
ידכ ,בגה לע וא דצה לע קוניתה תא םיביכשמ ונחנא .(ןטב יבאכ) קילוק עונמל ידכ
םייכרבה תא ברקמ םגו ,הברה בביימו לתפתמ אוה לבא ,הסירעב תוומ לש הנכס עונמל
,םייתעשמ רתוי ןושיל לגוסמ אל אוה .לבוס הארנו וינפ תא הברה הוועמ םג אוה .הזחל
ולש באכהש הארנ ,ונתיאמ דחא לש הזחה לע ,ןטבה לע ותוא םיביכשמ ונחנא םא לבא
."םלענ
תויעבט תופורת רבדב ,(טנרטניאב אוה ףא אצמנש) הלש רמאמל םיארוקה תא התנפה האפורה
.קילוק דגנ
תרבעהש הנייצו ,תיתחפשמה הטימל םיארוקה תא התנפיה רדפ ר"ד ,הסירעב תוומה ןיינעב
רופיסב יתרכזנ ינא) תונורחאה םינשה 200 לש רופיס קר איה ולשמ רדחל קוניתה
.(רחא ןיינע רבכ הז לבא ,המלש טפשמ לע יכ"נתה

םירוה תשר

םירוה ןמז

,"רנרוו םייט" תרבחל ךיישה ,דמחנ ינורטקלא ןועובש אוה - םירוה ןמז - ParentTime
ףד ךותמ ,רשפאמש
.וליפא דלונ םרטב דוע ,םכדלי לש ליגב םידליב תיפיצפס קסועה קלחל סנכיהל ,תיבה
יפל הקולח םש שי
ךירצ .(18 ליג דע) םינש יפלו (הנש ליג דע) םישדוח יפל ,ןוירהה ישילש תשולש
ליגה לע קילקהל קר
.ול םירושקה םיאשונ ןווגמ לע אורקל רשפא זאו ,יוצרה
ןיב ,יתאצמ ,(הלא תורוש תביתכ תעב ,יצחו עבש) יל יטנוולרה ליגל יתסנכנשכ
ךותמ ,"יחצנה קבאמה םע דדומתהל דציכ - תיבה ירועיש םונהיג" םשב רמאמ ,ראשה
יאדו תיבה ירועיש ליגב ריעצ דליל הרוה לכש הקספ םש שי ."גניטנרפ" תעה בתכ
םיברע ירחאו .םייחה תא םהל ררמל ידכ המיזמ וזש םיבשוח םידלי" :התיא ההדזי
קונחנו ןחלושה לש ינשה דצל קנזנ אלש ידכ ,ונמצע לש םיידיה לע הבישי לש םיבר
תוימומגעב םיפפותשמ ונחנאשכ ,םימעפל .תאזה העיבקה םע םיכסהל םינכומ םירוה ,דליה תא
תפוקתב הנורחאה םעפב ונישעש קוליח ליגרתב רכזיהל םיסנמ ,ונדלי לש אסכה לעמ
,שמחב תרגסנ איהש ינפל הירפסל העורפ תוריהמב םיגהונ ונחנאשכ וא ,ידנק לשמימ
םידליה םאה ?הזה ןגלבה לכ תא םיווש תמאב םירועישה םאה :הבשחמה ונחומל תננתסמ
."?רפסה תיבב ,םויה ךשמב הזה רמוחה לע דובעל טושפ םילוכי אל
ירועיש תא לבקל אל :הילע םיבשוח דימת אלש ,םש תונתינה תוישומישה תוצעה תחא
רוזעל םילגוסמ אל םתאו ,ול השקש ןעוט דליה םא .םיימשמ הריזגכ דליה לש תיבה
וקדבת … לוכסית בורמ םכישאר תויציצ תא שולתל וא ,םיקבאמל סנכיהל םוקמב ,ול
לוכי .םירועיש ידמ רתוי תנתונ תמאב איהש תויהל לוכי .הרומה םע רבדל תורשפא
תובקעבו ,םיננולתמ םירוה דועש תויהל לוכי .בוט קיפסמ הריבסמ אל איהש תויהל
לוכי .םירועיש תוחפ תתל וא ,םילק רתוי תיב ירועיש תתל לוקשת הרומה תונולתה
.(יטרפ הרומ וא ,ךנוח) תפסונ הרזע דליל דימצהל ץילמת הרומהש ,םג תויהל
היזיוולטב תומילא תוינכות תוסיול בבש לע ויה הזה ליגב םידליל רשקב םיפסונ םיאשונ
ןוטנילק ליב)
,ימצע ןוחטיב ,םירועיש תנכהל תויגטארטסא ,תויטרפה לע הרימש ,(הזכ ןויער לע רביד
םידלי אפור תריחב
.םהלשמ תוצע ףיסוהל םינמזומ ינורטקלאה ןיזגמה יארוק .דועו

םירוה ןמז

אבאל דחוימ םוקמ

דומע"ב .תובאל תיפיצפס ןפואב םידבכנ םירוזא שידקמ - םירוהה םוקמ - Parents Place
לש עפש שי "תובאה
ירכזה קלחב םירושקה םיינורטקלא םיניזגמלו םימורופל ,םירפסל ,םירתאל תוירושיק
םיחוודמ .תורוהה לש
At-Home ,דחוימ ינורטקלא תע בתכ לע ,ךרדבש-תובאלו תובאל הכימת תוצובק לע םש
,(!שיא ןוילימ ינשב רבודמ תירבה תוצראב) םהידלי םע תיבב םיראשנש םירבגל ,Dad
תויוכז ןויווש ןעמל היצילאוקה ,םישורג םירבג לש םירופיס ,םינבו תובא לש תונורכז
.דועו דועו םישנו םירבגל

םירוהה לש םוקמה

רחא גוסמ תוחפשמ

גוסמ ,רחא גוסמ תוחפשמל שדקומה רתאה םש אוה - תוברועמ תוחפשמ - Blended Family
השורגה יתשורג"
םידלי םהל שי ,רבעב יושנ היה אבאה ,רבעב האושנ התיה אמאה ."םינושארה יישוריגמ
םימדוק םיאושינמ
תוחפשמל תוידוחיי תויגוס הלעמו דחוימ לופיט ךירצמ תמאב הז .םיפתושמ םידליו
.הלאכ
ינא .דחא לעבו םיבלכ העברא ,םינב ינשל םא ינא" :רתאה תלעב הריבסמ החיתפב
החפשמ לש רצות
הראשנ ,תיעוצקמ תוחא ,ימא .תויהל לוכיש רתויב יתרוסמה ןבומב ,המלש תיניערג
,ונתוא לדגל ידכ תיבב
יתיפיצ ,23 ליגב ,הנושארה םעפב יתנתחתהשכ .החפשמה תא סנריפ אפורה יבאש דועב
.תאזכ החפשמל ינא םג
ןב םויהש ,ירוכב ,ןו'ג דלונ ונאשינש ירחא תצק .ר'זאטסל יתאשינו תוחא יתייה
ידועב ,רעצה הברמל .15
םיבאשמ דואמ טעמ םע ,יתחפשמ תא שדחמ איצמהל ידכ יתראשנ ינאו ,ילעב גרהנ ןוירהב
."יתושיחנל טרפ
"םילודג" הריעצ םא םע םייחהש ובשחש םירבח רפסמ הרבע ,האפורל הכפה איה ,רוציקב
הרזענ ,םהילע
!טנרטניאב דועו ,שדחה הלעב תא השגפ זאו … םיבלכה תא הצמיא ,תבחרומה התחפשמב
החפשמ רוציל ידכ ,ןתחתהל וטילחה םהו ,ולשמ םידלי ינשל גרוח בא היה רבכ אוה
תוחפשמל עיצהל הטילחה איהו ,ויקלח לכמ לודג היה רצונש םלשה .תילמרונ רתוי דוע
.תודדומתהב רוזעל םילוכיש םייטנוולר םירתא ץבקלו הנויסנמ תורחא

תברועמ החפשמ


םירבוחמ םירוהל הרזחב

sarit perkol's internet columns

72