תוומה ירחא םייח שי

,ליימיאב ונלביקש םינשיה הבהאה יבתכמ אל םג .דוביאל ךלוה אל רבד םוש ,סייפסרבייסב
םיקסידל תורבק יתב ונל םייופצ 99 תנשב .XXX ירתאמ תונומתהו המיזה יפטונ םיטא'צה
דימתה שא תא וקיזחיש םירתאו םיחישק

1998 רבמצדב בתכנ

לוקרפ תירש תאמ

- רקיעבו ,ונלש בשחמל הרקי המ לבא ,120 ירחאו ונילע-אלו ופט-ופט-ופטו הלילחו סח
לכ םאה .רחמ םואתפ תגרהנ ינאש ,הלילחו סח ,חיננ ?ונתומ רחאל - ונלש חישקה קסידל
?ילש ינורטקלאה ראודב םירומשה םינשיה הבהאה יבתכמב ןייעל ולכוי ותדודו םלועה
אורקל ?ביבחה "יוב יראניב" תרזעב ןוידה תוצובקמ יתטקילש תונומתה ףסואמ לעפתהל
לש תוירוטסיה ,IRC-ב םיטא'צ לש םיגול ,םירומג-יתלב םיריש ,םירופיס לש תולחתה
?ICQ-ב םימלש םיסחי


תא שרשי ,ותוא ןכדעי ,וב לפטי ימ ?וילע אהי המ perkol.itgo.com ,ילש קי'צרתאהו
םיתמה וירושיק
?הביאב הדועב ופט-ופט-ופט הפטקנש ותינודאל הרק המ ,תוגונ תויתואב ,וכותב בותכיו
םיסרוגש םידיאונרפ וא ,רתוימ רבד לכ םיקחומש םירדוסמ םיסופיט םתא ןכ םא אלא
םה וישכעמ - הלאה םירבדה לע םתבשח אל וישכע דע םאש ירה ,דישחמ ץבוק לכ תילאוטריו
.םכל קיצהל וליחתי יאדו
.םכלש םי/ןנוכב םיצבקה יצע תא וסרפו תונולחה לש רייסה לע וצחל :ןטק ליגרת ושע
,gif ,doc גוסמ םיצבקב רקיעב ודקמתהו dll וא exe תמויס ילעב םיצבקמ ומלעתה
םייניעב םהב וננובתה וישכע .ףורפרב םיצבקה תומש לע ורבע .המודכו txt ,bmp ,jpg
.םיענ אל .ממממה .םכלש םידבועה/םיקיסעמה/םישנה/םילעבה/םידליה/םירוהה לש

חישקה קסידל םעדיובה ןיב

דצמ רשפא .הזה אכבה קמע תא בזוע ינאש ירחא היהי המ יל תפכא המ דיגהל רשפא ,ןבומכ
םיפידעמ םתייהש סעטמש םכל שי םעדיובבו םיזגראבו תוריגמב םג ,ןוכנ .החידפ - ינש
לוכיש עדימה תומכ ןיב תוושהל ןיא לבא .םהב וטטחי אל םירז םישנאש רקיעהו תומל
.םכלש םימעדיובה לכ ןיבל יטרדנטס הגי'ג 4 קסיד ךותב סחדיהל
םתא םאה" תרתוכה תחת .וז היגוסל הנורחאב שרדנ "סייפרטניא" יטירבה טנרטניאה ףסומ
גרהנ הרשעה ןב הנבש ,אמא לש הרופיס ללוגתה ,"?םיילטיגיד חצנ ייחל םינכומ תמאב
תונורכז רפס" ולש ינורטקלאה ראודב ואצמנש םיבתכמה תא הרידגה איה .םיכרד תנואתב
."ינורטקלא
.תע םרטב ותומ ירחא רדסל םה הצלאנש םינורחאה םירבדה דחא היה ןבה לש דיינה בשחמה
.הייחב רתויב תולמגתמהו תושקה תומישמה תחא הליבשב וז התיהש ,ןותעל הרפיס איה
בתכ אל אוה" .הרפיס ,"רורב הכ עמשנ ולוקו ,ויפמ תואצוי ןה וליאכ םילמה תא יתארק"
תוארל הלוכי ינא וישכע לבא .רפסה תיבב ולש םירועישהמ ץוח ,ןמוי וא ,םיבתכמ הברה
."ותוא עומשלו ולש הבשחמה יסופד תא
םירה סופיט תנואתב גרהנ ןודלאמ הריומ לש היבאשכ :יטירבה ןותעה איבהש ףסונ רופיס
תוארל 25, תב ,הריומל היה השק .שוכר הברה ריאשה אל אוה ,םינש עברא ינפל ,הקירמאב
המ טילחהל הסנמ ,םיילטיגידה תונורכזה לע תרבועו היבא לש בשחמה דיל תבשוי המא תא
רחא וז ,קרפ רחא קרפ ,ונלש תועבצאה תא טאל רסנל ומכ התיה הקיחמ לכ" .אל המו רומשל
ךכל התיה אל לבא ,רומשל וניצרש םירבד ויה .הז תא תושעל תוחרכומ ונייה לבא ,וז
םירבדב ונרחב .ןופלט תחיש לע והשימל הדומ אוה וב ינורטקלא ראוד ומכ ,תיתימא הקדצה
."ול םיבושח ויה ונל הארנש ,והומכ יכה ועמשנש

הכר הכירכב ינורטקלא ראוד

"םולש רמואש ינפל" רפסה תא רבעש יאמ שדוחב םסריפ ןוטיס טמ יאנותעה
ינורטקלאה ראודה יבתכמ לש בקונו ןונש ףסוא והז .(ןיווגניפ תאצוהב)
שמתשהל הליחתה ידראקיפ ."רוורזבוא"ב רוט לעב ,ידראקיפ תור ,ותשא לש בשחמב אצמש
,ןוטיס לש ולזמל 1996. -ב ,דשה ןטרסב התלח יכ הל עדונש ירחא קר ינורטקלאה ראודב
התנש לש ןמוי ןיעמב ,עדומב תאז התשע איהש בשוח ינא" .םיבתכמה לכ תא הרמש איה
הל ויה אלו ,התעדבש המ הרמא דימת איה ,וירבדל ."סייפרטניא"ל ןוטיס רמא ,"הנורחאה
איהש תושרופמ הרמא טעמכ איה" .התויטרפל רדוח וא ,טטחמ אוהש שיגרה אל אוה .תודוס
ךותמ רכומה ןונגסב בותכ היה רמוחה בור" .ריבסה ,"םסרופי הזה רמוחהש הנווכתה
."הלש םיימשרה םירוטה
תא 'גדא" ינודנולה ד"הוע דרשממ ,קנ'גיוו טרבור ד"וע ?יטפשמה טביהה םע המו
,םירצויה תויוכז אשונב רדוסמ ןפואב תלפיט ןכ םא אלא" :יטירבה ןותעל רמא ,"ןוסילא
."ךירוחאמ ריאשמ התאש חורה יסכנ תא םג ללוכ ךנובזע

םירתאל ימואלניב ןימלע תיב

,רפסב וחצנוי םיטייד-רבייסה םע ךלש תוינורטקלאה תויובתכתההש הצור אל התא םא םג
ירחא תושגרתהבו ששחב תבקעש ,תולילו םימי וניינבב תעקשהש רתאהש הצרת אקווד ילוא
הז ליבשב .ךתומ ירחא לסוחי אל - םירקבל תושדח ותוא תנכדעש ,ולש תוסינכה הנומ
םירתא תחצנה ולגד לע תרחש ,ןוגרא אוה "ףייל רטפא" .םידחוימ םירתא וישכע םימקומ
ולמעש חיטבהל תנווכתמה ,חוור תרטמל אלש התומעב רבודמ .ורטפנ םייקוחה םהילעבש רחאל
,םירבחה ,החפשמה םע וב קולחל היהי ןתינ אלא ,ותומ םע ןוימטל דריי אל רתאה לעב לש
.וללכב םישלוגה רוביצ ילואו
תרתוכה תחת www.afterlife.org -- ולש רתאב בתוכ "ףייל רטפא"מ רנטאלב דיוייד
:"תמ התאשכ תשרב תושעל רשפאש םירבד" תירבקמה
םיכסא םא שקיב ילש רבחשכ ךכ לכ יתאלפתהש ,ילש תיברעמה תוברתה לע דיעמ הז ילוא"
רתאל הרוק המ ,תאזה היעבל הבשחמ יתשדקה אל טושפ .ותומ רחאל ולש רתאה תא חראל
ילש רבחה .תואירב ימעטמ ,רתאה תא קזחתל לוכי וניא בוש וא ,ומלועל ךלוה והשימשכ
שיגרה אוה .ויתונומאלו ויגיגהל ןויכרא ךפהש ,ולש רתאב הדובע תונש המכ עיקשה
ןיאשו ,ןאכ היהי אל אוהשכ םג ,םישנאל ןימז ראשיהל ךירצ רמוחהש (ךכ שיגרמ ןיידעו)
לש רצוא וב שיו ,הקוזחת הברה שרוד וניא ,םוקמ טעמ ךירצמ רתאה .רשפאתי אל הזש הביס
,םירגובמ םישנא המכל עדוי אל ינא .סופדב רוא הארת אל םלועל הארנכש ,תרדהנ הביתכ
,חינהל קר לוכי ינא לבא .טנרטניאב םירתא שי ,אפרמ-תוכושח תולחמ ילעב םישנא וא
."תיתועמשמ היהת תאזה הלאשה תואבה םינשבשו ,לדגו ךלוה םרפסמש
,םהירתא תא שירוהל םישנא ולכוי הל ,תימואלניב התומע תמקהל ולש רתאב ארוק רנטאלב
המכ שי וישכע רבכ .ןיינועמש ימ לכו םהיריקי תבוטל ,חצנל ןימז היהי רתאהש העידיב
ימל רוזעל איה ולש הרטמה לבא ,רנטאלב בתוכ ,תאז תושועש תוירחסמ פא-טראטס תורבח
.המודכו תונמאנ ןרק תראשהב ךורכה ,רקיה ןורתפה תא ומצע תא תושרהל לוכי וניאש
בחורו תרשה לע םוקמ המרת "סנזרפ ףוא טניופ" תרבח ,םיבדנתמ םידבוע "ףייל רטפא"ב
וליא" :תניינעמ הבשחמב ותיינפ תא םייסמ רנטאלב .םיפסונ םיבדנתמ ןימזמ ןוגראהו ,ספ
םגש ידכ ,טנרטניאב םתוא קזחתי והשימש הצור יתייה אל םאה ,םירתא ילש םיבסל ויה
."?םהמ תונהיל ולכוי ילש םידכנה53